Savanorystės vietos

Išvalyti
Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija
Gimnazijos veiklos sritis- švietimas. Veiklos tikslas – plėtoti asmens dvasines, intelektines ir fizines galias, padėti įgyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą bei sudaryti sąlygas plėtoti bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas savarankiškam gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą bei profesinei karjerai.
Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Švietimo
Anykščių regioninio parko direkcija
Anykščių regioninis parkas įkurtas 1992 m. rugsėjo 24 d. vertingiausioms gamtos ir kultūros požiūriu šiaurės rytų Aukštaitijos teritorijoms išsaugoti, naudoti ir tvarkyti. Anykščių regioninio parko bendras plotas – 15 459 ha. Anykščių regioniniame parke išskirti šie rezervatai: 1 gamtinis, 4 kraštovaizdžio, 4 geomorfologiniai, 3 botaniniai, 1 telmologinis, 4 hidrografiniai; 1 urbanistinis draustinis. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą, organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką.
Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
Aukštadvario regioninio parko direkcija
Direkcijos pagrindinė veikla – gamtos rezervatų ir draustinių veikla. Direkcijos tikslas – išsaugoti gamtos požiūriu vertingus Verkinės ir Strėvos aukštupius, kultūros paveldo vertybes, plėtoti pažintinį turizmą. Direkcija, įgyvendindama jai keliamus tikslus ir veiklos kryptis: organizuoja ypač vertingo gamtos požiūriu Aukštadvario kalvyno su Verkinės ir Strėvos ežeringais aukštupiais apsaugą, organizuoja gamtos ir kultūros paveldo vertybių, iš jų – unikalų Aukštadvario miestelio urbanistinio komplekso, bažnyčios ir vienuolyno kompleksą, parką su želdiniais ir pirmąja Lietuvoje upėtakių auginimo tvenkinių sistema, hidroelektrinės, Aukštadvario piliakalnio bei Kartuvių kalno, Bagdanonių hidroelektrinės, Lavariškių, Mošos, Pamiškės, Žuklijų ir Strėvos piliakalniais apsaugą, organizuoja gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimą ir kt.
Savivaldybė: Trakų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija
Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija vykdo įvairias veiklas. Viena iš krypčių yra gamtos stebėsena ir tyrimai, retųjų ir nykstančių rūšių monitoringas, gamtinių buveinių kaitos stebėjimas ir ypač vertingų gamtinių buveinių stabilumo palaikymas (gamtotvarka). Kita kryptis yra kultūros paveldo objektų priežiūra. Taip pat direkcija vykdo veiklas, reikalingas užtikrinti saugomos teritorijos lankymą ir skatinančias pažintinį turizmą: rekreacinės infrastruktūros planavimas, įrengimas ir priežiūra, lankytinų objektų pritaikymas lankymui, informacijos apie gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei jų lankymo galimybes rinkimas, sisteminimas ir pateikimas lankytojų centre, internete arba leidinių pavidalu. Siekdama užtikrinti efektyvesnį lankytojų srautų valdymą direkcija vykdo parko lankytojų monitoringą. Kita veiklos kryptis yra pažintinė – švietėjiška. Direkcija organizuoja pažintines ekskursijas, gamtines ir etnokukltūrines stovyklas, tradicinius renginius ir šventes.
Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita
Biržų regioninio parko direkcija
Biržų regioninis parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Biržų regioninio parko tikslai: • karstinių procesų veikiamo kraštovaizdžio išsaugojimas; • kultūros paveldo vertybių išsaugojimas; • gamtinės ekosistemos stabilumo, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimas; • sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų ir objektų atkūrimas; • tyrimų ir stebėjimų vykdymas, informacijos kaupimas gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse; • sąlygų plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam tikrose zonose bei vietose, nustatytose regioninio parko planavimo schemoje (tvarkymo plane), sudarymas; • ūkinės veiklos bei urbanizacijos plėtotės reglamentavimas pagal regioninio parko planavimo schemą (tvarkymo planą); • švietėjiškos ir kultūrinės veiklos vykdymas, gamtos ir kultūros paveldo bei jo apsaugos propagavimas.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė
Darsūniškio bendruomenė
Darsūniškio bendruomenė veikia nuo 2002 metų pavasario. Tai savanoriška organizacija, veikianti Kaišiadorių rajone ir vienijanti Darsūniškio bei jo apylinkių gyventojus. Asociacija yra labdaros ir paramos gavėja bei teikėja. Darsūniškio bendruomenės, kaip organizacijos, tikslai yra tenkinti gyventojų svarbiausius socialinius, kultūrinius, sporto poreikius, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, organizuoti įvairius renginius bendruomenės narius dominančiais klausimais, burti bendruomenės narius bendrai veiklai, skatinti ir organizuoti savanorišką veiklą, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, skatinant savitarpio paramą ir pagalbą. Bendruomenė Darsūniškiui svarbi tuo, kad gali atstovauti savo gyvenamosios vietovės žmonėms įvairiuose struktūriniuose vienetuose, teikti paraiškas finansavimui gauti ir vykdyti projektinę veiklą. Bendruomenės atstovai gina gyventojų interesus rajone. Naudodamasi įvairių struktūrinių fondų parama bendruomenė yra įgyvendinusi keletą itin reikšmingų projektų: viešajam naudojimui pritaikė mineralinio vandens šaltinį, apleistą Nemuno pakrantę pavertė parku, įrengė patalpas, skirtas laidojimo paslaugoms teikti, įsigijo daug bendruomenės veiklai reikalingos įrangos. Kartu su Kruonio kultūros centru įgyvendino daug kultūrinių projektų, surengė įvairių renginių.
Savivaldybė: Kaišiadorių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija yra biudžetinė organizacija, kurioje dirba 45 darbuotojai. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos veikla ir uždaviniai: organizuoti taikomuosius tyrimus, monitoringus susijusius su biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio bei kultūros paveldo išsaugojimu, rekreacinė ir kita veikla; saugoti gamtos bei kultūros paveldo vertybes; sudaryti sąlygas plėtoti rekreacinę veiklą, būtent ekologinį, pažintinį turizmą; vykdyti aplinkosauginį švietimą bei mokymą; rinkti informaciją apie gamtos bei kultūros vertybes, gamtos išteklius ir kitose srityse; propaguoti Nacionalinio parko ir rezervato idėjas bei saugomų teritorijų plėtrą. Dzūkijos nacionalinis parkas įkurtas 1991 metais balandžio 23 d. turtingiausioms gamtiniu ir kultūriniu požiūriu Dainavos krašto teritorijoms saugoti, tvarkyti ir naudoti. Tai viena didžiausių saugomų teritorijų Lietuvoje – plotas 55 900 ha.
Savivaldybė: Varėnos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita, Švietimo
Gražutės regioninis parkas
Gražutės regioninis parkas yra valstybės biudžetinė įstaiga, kurioje dirba 6 darbuotojai. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Gražutės regioninio parko unikalų kraštovaizdį, gamtos ir kultūros vertybes, išsaugoti biologinę įvairovę, atkurti sunaikintus gamtos ir kultūros objektus. Gražutės regioninis parkas, kurio plotas – 31 933 ha, apima dalį Zarasų ir Ignalinos rajonų. Parke saugomas miškingas ežeringas Šventosios aukštupio kraštovaizdis. Net 16 km tęsiasi reto gražumo, sudėtingiausią konfigūraciją Lietuvoje turintis vandens telkinys – Antalieptės marios su daugybe salų, pusiasalių ir įlankų. Parke tyvulioja švariausias Lietuvos ežeras – Šventas. Regioniniame parke prasideda Šventoji – gražiausia Rytų Aukštaitijos upė. Regioninis parkas yra labai miškingas.
Savivaldybė: Zarasų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita, Švietimo
Kauno marių regioninio parko direkcija
Kauno marių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 24 d., siekiant išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio kompleksą, didžiąsias atodangas, užlietas Nemuno intakų žiotis, unikalų Pažaislio vienuolyno architektūrinį kompleksą, Kauno marių gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, ypač vertingą Gastilionių mišką su miegapelių populiacija bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. 1997 m. įkurta Kauno marių regioninio parko direkcija. Parko direkcijos tikslai: užtikrinti Kauno marių regioniniame parke esančio unikalaus Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio komplekso, didžiųjų atodangų, užlietų Nemuno intakų žiočių, regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių, iš jų – unikalaus Pažaislio vienuolyno architektūrinio komplekso bei Lietuvos liaudies buities muziejaus, apsaugą; organizuoti ir / ar vykdyti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimą; sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsį tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose atitinkamuose regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose; vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguot teigiamą gamtos ir kultūros paveldo vertinimą bei jo apsaugą.
Savivaldybė: Kauno rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita
Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla
Plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Klaipėdos miesto ekologų klubas „Žalioji žemė“
Ekologų klubas „Žalioji žemė“ įkurtas 1998 metais. Nuo pat įkūrimo klubo tikslas – vykdyti visuomenės (ypač jaunimo) švietimą aplinkosaugos klausimais, prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Klubo veikla: informacijos sklaida aktualiais ekologiniais klausimais; ekologinė arba „žalioji“ savanorystė įvairių ekologinių akcijų metu, nacionaliniuose, regioniniuose parkuose, gyvūnų priežiūros įstaigose; bendradarbiavimas su mokslininkais, kitomis gamtosauginėmis įstaigomis, vykdant įvairaus pobūdžio stebėjimus, tyrimus; talkinimas aplinkosaugininkų veiklai; gamtosauginių projektų inicijavimas ir vykdymas. Klubas „Žalioji žemė“ turi per 40 aktyvistų ir skyrius: Klaipėdoje, Gargžduose ir Kretingoje. Organizacija nuolat plečiasi, aktyviai ieško naujų narių.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
Krekenavos regioninio parko direkcija
Krekenavos regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Regioninio parko plotas – 11589,7 ha. Teritorija driekiasi abipus Nevėžio slėnio, aprėpia dalį Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ir Ramygalos seniūnijų Panevėžio rajone bei dalį Surviliškio seniūnijos Kėdainių rajone. Krekenavos regioninio parko direkcija vykdydama priskirtas funkcijas, atlieka kraštovaizdžio monitoringą, gyvosios gamtos ir kultūros paveldo tyrimus, prižiūri gamtos ir kultūros vertybes, organizuoja ir vykdo saugomos teritorijos prevenciją ir kontrolę, formuoja visuomenės ekologinį požiūrį į aplinką, organizuoja pažintinį turizmą, rengia edukacines programas, renginius ir parodas. Parko direkcijoje dirba 6 darbuotojai. Krekenavos regioninis parkas kasmet sulaukia apie 40-60 tūkstančių lankytojų. Lankytojams įrengtas modernus lankytojų centras, 30 m aukščio apžvalgos bokštas, pažintiniai takai, dviračių maršrutai, vandens turizmo trasa. Lankymui pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektai.
Savivaldybė: Panevėžio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
Kuršių nerijos nacionalinis parkas įsteigtas 1991 metais. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos steigėjas yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos veiklos sritys: monitoringai ir taikomieji tyrimai; teritorijų ir strateginio planavimo, statinių projektų ir kitų dokumentų rengimas ir nagrinėjimas; teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui; krantotvarka; miškininkystė; prevencija ir teritorijų kontrolė; švietimas ir viešinimas; bendradarbiavimas; išteklių pritraukimas ir valdymas.
Savivaldybė: Neringos savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita, Švietimo
Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
Kurtuvėnų regioninis parkas (saugoma teritorija) įkurtas 1992 m. siekiant išsaugoti ežeringo ir miškingo Kurtuvėnų kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą, kultūros paveldo vertybes, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui ir poilsiui. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija (KRPD) koordinuoja šių tikslų įgyvendinimą – atlieka kraštovaizdžio stebėseną, kontroliuoja urbanizacijos plėtrą, rengia ir įgyvendina gamtotvarkos projektus, plėtoja pažintinį turizmą, teikia viešąsias paslaugas lankytojams. Parko direkcija turi lankytojų centrą, kur teikiama informacija lankytojams, organizuojamos ekskursijos; Jautmalkės kaime veikia Gamtos centras, kur priimamos moksleivių grupės, kolektyvai, rengiamos edukacinės programos. Parke taip pat veikia Kurtuvėnų žirgynas, kur lankytojai gali susipažinti su žirgais, mokytis joti; čia organizuojamos vaikų vasaros jojimo stovyklos, turistai kviečiami į ilgalaikius žygius žirgais. Dvaro parke veikia kempingas.
Savivaldybė: Šiaulių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
Kūrybos kampas 360°
Kūrybos kampas 360° – socialinė iniciatyva, plėtojanti darnaus vartojimo ir antrinio dizaino idėjas, besirūpinanti švaresnės ir sveikesnės aplinkos kūrimu. Vykdome edukacinę veiklą organizuodami kūrybinius renginius ir užsiėmimus. Pagrindinė užsiėmimų tema – antrinis dizainas ir aplinkosauga. Mokomės „prikelti“ daiktus antram gyvenimui, gaminame juos iš antrinių žaliavų, plėtojame darnaus vartojimo kultūrą ir aplinkosaugos idėjas. Įkūrėme erdvę, kurioje vyksta seminarai, diskusijos, filmų peržiūros aplinkos saugojimo bei darnaus vartojimo temomis. Kūrybinėse dirbtuvėse mokomės daiktus „prikelti” antram gyvenimui ar pasigaminti juos iš antrinio panaudojimo žaliavų. Mokomės gyventi ekologiškai ir darniai, taip rūpinamės savo, savo vaikų ir visos planetos gyventojų sveikata, ugdome kūrybingas ir pilietiškas asmenybes.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Kita, Socialinė
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas, Panevėžys
Maisto bankas – tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančioms organizacijoms. Mūsų misija – bendradarbiaujant su maisto gamintojais ir prekybininkais siekti, kad tinkamas vartoti maistas nebūtų išmetamas, bet pasiektų nepritekliuje gyvenančiųjų stalą. „Maisto bankas“ propaguoja atsakingą maisto vartojimą, racionalią mitybą, skatina efektyvų išteklių naudojimą bei visuomenės solidarumą mažinant skurdą ir tausojant aplinką.
Savivaldybė: Panevėžio miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Socialinė
Lietuvos jūrų muziejus
Lietuvos jūrų muziejus yra respublikinis muziejus, tiesiogiai pavaldus Kultūros ministerijai. Muziejaus pagrindiniai tikslai yra jūros gamtos apsaugos idėjų sklaida, marinistinės kultūros bei tradicijų plėtra, įtraukiant ne tik moksleivius, jaunimą, bet ir suaugusiuosius. Šie tikslai įgyvendinami organizuojant Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicinę veiklą, renginius, edukacinius užsiėmimus, parodas, rengiant leidinius. Svarbiausi ir geriausiai žinomi tradiciniai renginiai: Tarptautinė Baltijos jūrų kiaulės diena, Tarptautinė muziejų diena – Vardynų šventė, Tarptautinė muziejų naktis – „Baltijos Piratų naktis“, Jūrininkų pagerbimo ceremonija, Tarptautinė Vandenyno diena, Senųjų laivų paradas „Dangės flotilė“, žvejo kiemo šventė „Žuvys išgalvojo giesmes“, muziejaus pajūrio žvejo sodyboje vasarą vyksta žvejiškų amatų pristatymai – kūrybinės dirbtuvės.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Menas ir kultūra, Švietimo
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras jau seniai puoselėja mokinių neformaliojo ugdymo tradicijas, kurios puikiai dera su kuriamais ir vykdomais naujais projektais. Savo veiklomis centras siekia didinti profesionalių papildomo švietimo paslaugų prieinamumą mokiniams, mokytojams ir mokykloms. Bendradarbiaudamas su valstybės ir savivaldybių institucijomis centras vykdo profesinio orientavimo, gabių ir talentingų vaikų ugdymo, saugaus eismo, etninės kultūros, kūno kultūros ir sporto, pilietinio ugdymo, gamtos mokslų populiarinimo programas ir kitus projektus. Centras kasmet organizuoja apie penkis šimtus nacionalinių ir tarptautinių renginių – olimpiadų, konkursų, festivalių, parodų, seminarų, sporto varžybų. Jame sėkmingai veikia 15 neakivaizdinių mokyklų, 20 būrelių.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Gyvūnų globa, Švietimo
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento paskirtis – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse. Kviečiame savanorius, norinčius prie aplinkos išsaugojimo prisidėti ne formaliai, bet tiesiogiai talkinant aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, dalyvaujant organizuojamose aplinkosauginėse akcijose „Kaminukas“, „Lydeka“, „Garažiukas“, „Tvora“, „Medžiok tvarkingai“, „Atliekų deginimo prevencija“, „Povandenininkai“, „Automobilį statyt atsakingai“, „Lašiša“, „Medžiok saugiai“, akcijoje „Darom“, renginiuose, skirtuose Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai paminėti, sodinant medelius, vykdant šviečiamąją (edukacinę) veiklą, pristatant Departamento vykdomą veiklą ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose bei kitose institucijose.
Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė
Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras
Atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimas Mažeikių rajone (informacijos apie lankytinas vietas rinkimas, lankstinukų, prezentacijų ruošimas). Padėti įgyvendinti nacionalinės ir regioninės verslo plėtros politikos tikslus, dalyvaujant įvairiuose projektuose, teikti informacines, konsultacines bei mokymo paslaugas verslininkams.
Savivaldybė: Mažeikių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Socialinė, Švietimo
1 2 3