Savanorystės vietos

Radviliškio viešosios bibliotekos Žeimių filialas
Radviliškio viešosios bibliotekos Žeimių filialas aptarnauja įvairaus amžiaus grupių vartotojus, ugdo jų informacinius gebėjimus, kompiuterinį raštingumą. Vyksta įvairūs renginiai, fotografijos, naujų leidinių, rankdarbių parodos, susitikimai su žymiais krašto veikėjais, kaupiama ir renkama įvairi informacija apie Žeimių kraštą, jo žmones. Bibliotekoje yra vaikų žaisloteka. Yra vieša nemokama interneto prieiga.
Savivaldybė: Radviliškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Ukmergės rajono apylinkės teismas
Teismo tikslas vykdyti teisingumą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais tarptautinėse sutartyse įtvirtintais teisės aktais ir visuotinai pripažintais pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, asmens teisės į teisminę gynybą principais. Siekdami šio tikslo, teismas vykdo uždavinį- užtikrinti operatyvų ir kokybišką bylų nagrinėjimą, nepažeidžiant procesinių terminų, griežtai laikantis įstatymuose nustatytų reikalavimų ginant piliečių laisves ir teises. Šį uždavinį vykdo teisėjai, teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių sekretoriai bei teismo administracijos darbuotojai, kurie vykdo teisminius procesus bei tvarko teisminę dokumentaciją.
Savivaldybė: Ukmergės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita
A. Lipniūno kultūros centras
A. Lipniūno kultūros centras veikia jau 20 metų. Pirmaisiais savo gyvavimo metais tai buvo Panevėžio ateitininkų centras, vėliau centras išsiplėtė ir nuo 1997 metų jis tapo jaunimo centru. Šiuo metu centro programos skirtos visam Panevėžio miesto ir regiono jaunimui. Pagrindinis centro tikslas – telkti Panevėžio miesto ir regiono jaunimą per meną, kūrybą, studijas, siekio spręsti jaunimo laisvalaikio, užimtumo, socializacijos ir pilietiškumo problemas. 2014 metais Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė. Šiam renginiui buvo pasitelkta nemažai tiek ilgalaikių, tiek trumpalaikių savanorių. A.Lipniūno kultūros centras atsakingas už darbą su savanoriais, todėl organizuojant renginius kultūros centrui tenka svarbus vaidmuo – suburti ir koordinuoti savanorius.
Savivaldybė: Panevėžio miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Adakavo socialinės globos namai
Adakavo socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios svarbiausi veiklos tikslai: 1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę), dienos socialinę globą, socialinę priežiūrą, užtikrinančią asmens su negalia, senyvo amžiaus asmens, įvairiapusiškus poreikius ir interesus; 2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę, palaikyti ryšius su bendruomene; 3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę; 4. užtikrinti asmenims kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą.
Savivaldybė: Tauragės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
Adomynės kaimo bendruomenė
Adomynės kaimo bendruomenė - ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas gražinti kaimo aplinką, rūpintis gyventojų poreikiais, skatinti jaunimo užimtumą, tradicijų puoselėjimą. Bendruomenė rūpinasi kultūriniu ir kulinariniu paveldu, organizuoja edukacines programas, išvykas, įvairius renginius.
Savivaldybė: Kupiškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ Klaipėdos filialas
Agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ Klaipėdos filialą 1994 m. įkūrė Virginija Kairienė. 2002 m. kovo 21 d. filialas buvo perregistruotas į Agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ Klaipėdos fondą. Svarbiausias fondo tikslas – padėti nelaimingam vaikui, staiga netekus motinos ar tėvo, netekus pastogės, kenčiančiam moralinę nuoskaudą šeimoje. Šiuo metu organizacija įgyvendina kelias programas. Vaikų sodybos programos tikslas – priglausti šeimose problemų turinčius vaikus, paruošti juos savarankiškam gyvenimui. Taip pat yra stebima situacija naujose šeimoje – jei ji pagerėja, vaikai grąžinami į biologines šeimas. Vaikų ir paauglių nusikaltimų prevencinės programos tikslas – savaitgaliais pamaitinti socalinės rizikos šeimų vaikus ir specialių užsiėmimų metu mokyti juos dailės, užsienio kalbų, organizuoti įvairius renginius. Taip pat vykdomos programos: „Paramos namai vaikams“, „SOS – VAIKAI“, intensyvios krizių įveikimo pagalbos šeimai ir vaikams centras.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
Akmenės r. sav. Kultūros centras Kruopių kultūros namai
Kultūros namai yra kultūrą reprezentuojanti įstaiga Kruopių seniūnijoje. Kruopių kultūros namų tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti tautinę savimonę, dvasinę kultūrą, visuomenės narių kultūrinius sugebėjimus, įtvirtinti naujas tradicijas, papročius. Organizuoti Kruopių seniūnijos gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį. Uždaviniai: puoselėti esamus, kurti ir pasiūlyti bendruomenei naujus kultūrinius produktus, bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai: darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajoniniuose renginiuose.
Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Akmenės r. sav. Kultūros centras Ventos kultūros namai
Kultūros namai yra viena iš kultūrą reprezentuojančių įstaigų Ventos seniūnijoje. Čia yra sukuriami ir įgyvendinami svarbiausi renginiai, šventės, atspindinčios bendruomenės poreikius, minimos valstybinės šventės, kalendorinės bei kitos svarbios mūsų šalies datos, vyksta meno mėgėjų bei atvykstančių atlikėjų koncertai, spektakliai. Kolektyvai daug koncertuoja reprezentuodami Ventos kraštą. Ventos kultūros namai siekia bendradarbiauti su visomis organizacijomis, nuolat palaiko ryšius su seniūnija, kaimo bendruomenėmis, gimnazija, neįgaliųjų klubu „Dalia“, muzikos mokykla, socialinės globos namais bei bažnyčia. Ventos kultūros namų tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, visuomenės narių kūrybinius sugebėjimus, kurti ir įtvirtinti naujas tradicijas, papročius, organizuoti Ventos seniūnijos gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį.
Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras (toliau – Centras) – patrauklus, atviras kaitai, ieškantis inovacijų ir jas diegiantis Centras, sėkmingai įgyvendinantis kryptingą Mokymosi visą gyvenimą strategiją. Centre vykdomos veiklos: - suaugusiųjų ir jaunimo formalusis bei neformalusis bendrasis ugdymas (akredituota vidurinio ugdymo programa); - bendruomenės kvalifikacijos tobulinimas (akredituota veikla); - profesinis mokymas (įgyta licencija); - socialinių įgūdžių ugdymo ir jaunimo klasės; - jaunimo informavimo taškas, - Agluonų ir Kairiškių daugiafunkcių centrų veikla; - Trečiojo amžiaus universiteto veikla; - ECDL testavimas; - valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos egzamino vykdymas; - valstybinės kalbos mokymas (kitataučiai) ir kt. Centro veikla yra svarbi Akmenės rajono socialinės sistemos grandis, organizuojanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikį, ugdanti pozityvų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mąstymą. Centras turi didelę patirtį rengiant, dalyvaujant ir vykdant įvairius rajono, Lietuvos ir Europos struktūrinių fondų organizuojamus konkursus, projektus. Nuo 2015 m. spalio mėn. Centras yra Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo projekto „Atrask save“ partneris. 2017 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigiamai įvertino Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro parengtą projektą dėl vaikų dienos centro „Uogys“ įsteigimo. Centro veiklų nuolat daugėja ir jos įvairėja. Iniciatyvos, inovacijos ir idėjos, kurios integruojamos į Centro veiklas, kyla iš efektyvaus mokinių, mokytojų, administracijos, išorinių partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo.
Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Švietimo
Akmenės rajono paramos šeimai centras
Įstaigoje veikia du padaliniai: vaiko globos ir pagalbos šeimai. Vaiko globos padalinyje teikaimos socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams. Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos specialistų paslaugos ir mokymai globėjams (įtėviams), socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms, kompleksinės paslaugos šeimoms, patiriančioms sunkumus.
Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka – demokratiška ir šiuolaikinė informacijos, kultūros ir švietimo įstaiga, tenkinanti visuomenės poreikius, telkianti universalų dokumentų fondą, organizuojanti vartotojams laisvą prieigą prie spausdintų ir elektroninių informacijos šaltinių, nuolat tobulinanti ir plečianti informacines technologijas, bendradarbiaujanti su kitomis institucijomis, kurianti informacinę žinių visuomenę Akmenės krašte.
Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Alantos dvaro muziejus-galerija, Molėtų krašto muziejaus skyrius
Molėtų krašto muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, eksponuojanti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti regioninės svarbos materialines ir dvasines kultūros vertybes bei meno objektus, vykdanti muziejų veiklą ir užtikrinanti valstybinių muziejininkystės programų ir rajono Savivaldybės sprendimų muziejų klausimais įgyvendinimą rajone. Alantos dvaras pastatytas 1858 metais. Tadeušas Pac-Pomarnackis dvarą valdė iki Pirmojo pasaulinio karo. Lankydami dvaro rūmą, visais laikais čia randame paveikslų. Anksčiau dailininkės dr. Sigitos Maslauskaitės Alantoje rengiamų plenerų darbai. Alantos krašto šviesuolė Elvyra Satkūnaitė paliko dvarui savo 1968 metais įkurtą muziejinę ekspoziciją, kuri užima dešinįjį rūmų kampą. Dabar ten yra Molėtų krašto muziejaus padalinys Alantos dvaro muziejus-galerija. Muziejaus rinkinį sudaro Alantos apylinkių buities eksponatai, namų apyvokos bei darbo reikmenys. Ekspozicijoje rodomi istoriniai ir etnografiniai eksponatai, tautodailininko Jono Matelionio drožiniai, Alantos dvaro nuotraukos, supamas dvaro krėslas ir stalas, Alantos plenerų metu sukurti paveikslai. Muziejuje-galerijoje rengiamos įvairios dailininkų profesionalų bei tautodailininkų darbų parodos. 2015 m. birželio 26 d. Alantos dvare atidaryta Vaidoto Žuko meno galerija.
Savivaldybė: Molėtų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Alytaus apskritries vyrų krizių centras
 Teikti kompleksinę pagalbą vyrams ir jų šeimos nariamas;  Dirbti (teikti pagalbą) šeimos gerovės srityje;  Dirbti (teikti pagalbą) mažinant smurto artimoje aplinkoje;  Dirbti (teikti pagalbą) žmogaus teisių gynimo srityje;  Dirbti skatinant savanorišką veiklą;  Dirbti (teikti pagalbą) žalingų įpročių, priklausomybės prevencijos, sveikos gyvensenos skatinimo srityje.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Lygios galimybės, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sveikatos, Švietimo
Alytaus dailiųjų amatų mokykla
Alytaus dailiųjų amatų mokykla tai moderni ir kartu puoselėjanti tradicinius amatus pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaiga tenkinanti jaunimo ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo, pirminio ir tęstinio profesinio mokymo poreikius, besiorientuojanti į regiono poreikius ir interesus, infrastruktūros kaitą, bei švietimo sistemos plėtros viziją, siekianti integruotis į Lietuvos ir Europos multikultūrinę bendriją. Tai atvira ir lanksti, nuolatos tobulėjanti ir kokybę gerinanti įstaiga, įgijusi pripažinimą šalyje.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė, Švietimo
Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
Bendrojo ugdymo mokykla, teikianti priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, bei neformalųjį ugdymą. Mokykloje ugdomi įvairių gebėjimų mokiniai, pritaikant sąlygas kiekvienam mokiniui.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Alytaus miesto teatras
Alytaus miesto teatras – 24-ąjį sezoną gyvuojantis profesionalus teatras, kuriantis spektaklius vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Alytaus miesto teatro kultūrinė veikla plati ir įvairiapusiška, skirta tenkinti įvairius visuomenės kultūrinius poreikius – nuo profesionalaus meno renginių iki kultūringo laisvalaikio organizavimo. Lankytojams siūlomų renginių repertuare – spektakliai, akcijos, įvairių žanrų (džiazo, klasikos, populiariosios muzikos) koncertai, parodos, edukacinės programos, teatro festivaliai ir kitokio pobūdžio renginiai. Daugiau apie mus galite sužinoti: www.alytausteatras.lt.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
Alytaus nakvynės namai
Namų tikslas – teikiant socialines paslaugas mažinti socialinės rizikos asmenų atskirtį ir skatinti jų socialinę integraciją į visuomenę. Namų uždaviniai: teikti apgyvendinimo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims; teikti laikino apnakvindinimo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims; teikti maitinimo organizavimo paslaugas labiausiai nepasiturintiems asmenims; teikti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas; skatinti rizikos grupės asmenų užimtumą.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė
Alytaus profesinio rengimo centras
Alytaus profesinio rengimo centras – daugiafunkcė mokymo institucija, vykdanti pirminio profesinio mokymo, pagrindinio, vidurinio ugdymo, suaugusiųjų tęstinio mokymo bei kvalifikacijų tobulinimo programas. Pastarųjų metų pagrindinės mokyklos veiklos orientuotos į ugdymo (-si) aplinkos modernizavimą, ugdymo turinio ir verslo pasaulio dermės bei ugdymo kokybės užtikrinimą.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Alytaus r. meno ir sporto mokykla
Alytaus r. meno ir sporto mokykla įkurta 1978 metais, jos steigėja – Alytaus rajono savivaldybė. Mokyklos veiklą nusako formalųjį švietimą papildančio ugdymo pobūdis ir tikslai. Mokykloje veikia muzikos, dailės ir sporto skyriai. Muzikos skyriuje galima išmokti muzikuoti fortepijonu, smuiku, akordeonu, trimitu, gitara, kanklėmis. Sporto skyriuje ugdymas vyksta dziudo, lengvosios atletikos, krepšinio ir futbolo sekcijose. Tobulinat mokyklos veiklą ir teikiamas paslaugas, skatinama pedagogų kompetencijų kėlimas per mokymus.
Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto
Alytaus rajono apylinkės teismas
Alytaus rajono apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines, baudžiamąsias bei administracinių teisės pažeidimų bylas. Apylinkės teismas yra pirmoji instancija civilinėms, baudžiamosioms ir administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai, bei byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.
Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita
1 2 3 4 5 6 7 ... 30 31 32