Galimybės tau

Iliustracija

VERSLUMO SKATINIMAS 2014–2020

Pradedantieji verslą ir (arba) iki 1 metų veikiančios labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba su individualios veiklos pažyma, gali kreiptis dėl iki 25 tūkst. eurų paskolų verslo pradžiai palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis.

 • Paskolos verslo pradžiai
 • Subsidijos verslo pradžiai
 • Paskolų garantijos
 • Investicijos į kapitalą
 • Darbo užmokesčio išlaidų  kompensacijos

Daugiau informacijos: 

 AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONĖS

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės – tai  Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymu nustatytos priemonės, kuriomis siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims padidinti jų užimtumo galimybes ir derinti darbo pasiūlą bei paklausą.

Jauniems bedarbiams siūlomos šios priemonės:

PARAMA MOKYMUISI

 • Profesinis mokymas leidžia įgyti norimą ir darbo rinkoje paklausią profesiją, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal darbo rinkos poreikius. Mokymo programos skelbiamos Užimtumo tarnybos svetainėje, mokymas organizuojamas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas. Užimtumo tarnyba su asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį (plačiau).

 • Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį yra profesinio mokymo organizavimo forma, kai profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį, kuris su asmeniu sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas gali būti vykdomas pas darbdavį arba profesinio mokymo teikėją (plačiau).

 • Stažuotė yra neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirtas asmens darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti, skirta asmenims, kurie nedirbo ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės. Stažuotės trukmė - iki 6 mėn., ne mažiau kaip 20 val. ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę, kartą per mėnesį mokama stipendija (plačiau).

 • Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonė leidžia pripažinti turimas kompetencijas, įgytas neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu (plačiau).

PARAMA JUDUMUI 

         kompensuojamos kelionės išlaidas į darbo, stažuotės atlikimo vietą ar į Užimtumo tarnybos organizuojamus konsultavimo grupės užsiėmimus ir atgal (plačiau).

REMIAMAS ĮDARBINIMAS

 • Įdarbinimas subsidijuojant padeda įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Už asmenų įdarbinimą darbdaviui mokama subsidija kompensuojant iki 50 proc. darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų. Subsidijos mokamos iki 6 mėn.  (plačiau).
 • Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas padeda įgyti darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje ir įsidarbinti pirmą kartą pradedant darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, ilgalaikiams bedarbiams. Priemonė ypač naudinga studijas ar mokslus baigusiems absolventams. Darbdaviui, įdarbinusiam asmenis darbo įgūdžiams įgyti, mokama iki 50 proc. dydžio subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos mokamos iki 12 mėn. Už priskirto asmens (mokytojo) darbą papildomai sumokama dar 20 proc. subsidija nuo mokiniui priskaičiuoto darbo užmokesčio (plačiau).

   

  SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS

  savarankiško užimtumo rėmimas oganizuojamas, kai sau darbo vietą steigia pirmą kartą steigia darbo ieškantys asmenys, kurie:

  1) kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė;

  2) pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.: • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; • bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis; • bedarbiai iki 29 metų (plačiau).

Daugiau informacijos apie teikiamas aktyvias darbo rinkos politikos priemones:

SAVANORIŠKA PRAKTIKA

 • Jaunuoliai iki 29 metų, siekiantys įgyti praktinių įgūdžių, susitarę su įmone, įstaiga, organizacija  gali iki 2 mėnesių per kalendorinius metus atlikti savanorišką praktiką. Asmuo gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Savanoriška praktika yra neatlygintina, tačiau praktikos metu asmenys draudžiami sveikatos draudimu ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, o jei jie yra registruoti Užimtumo tarnyboje – išsaugo registruojantis įgytas teises ir garantijas (plačiau) (Užimtumo tarnyba) 
 • Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas ir sutarties formos pavyzdys
 • atlieku savanorišką praktiką (Sodra)
 • atlieku savanorišką praktiką (Valstybinė darbo inspekcija)

SAVANORYSTĖ

Savanorystė – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės, politinės partijos, profesinės sąjungos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Savanorystės reikšmė ypatinga dėl įnašo kuriant visuomenės gerovę, stiprinant socialinius ryšius, įtraukiant piliečius į aktyvų dalyvavimą visuomenės ar vietos bendruomenės gyvenime.

Savanoriška veikla gali būti labai įvairių formų - savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė.

Daugiau informacijos:

 JAUNIMO DARBO CENTRAI

Visoje Lietuvoje veikiantys jaunimo darbo centrai (JDC) – tai vieta, kur jaunuoliai gali gauti specialistų konsultacijų, mokymų, kūrybinių dirbtuvių bei susitikimų su potencialiais darbdaviais. Čia teikiamos būtent į jauno žmogaus poreikius orientuotos paslaugos, konsultacijos bei mokymai, kurie padeda priimti pagrįstus sprendimus dėl tolesnės karjeros.

JDC renginiai skirti ugdyti darbo paieškos įgūdžius, pasitikėjimą savo jėgomis, bendrąsias kompetencijas. Tai renginiai apie karjeros planavimą, darbo paieškos strategijas, darbo dokumentų (CV, motyvacinis laiškas ir kt.) rengimą. Čia dalyvauti gali visi norintys, registracija nėra privaloma.

JDC misija – padėti jaunimui sėkmingai pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ir prisitaikyti prie jos pokyčių, mokyklos nebaigusiam ir žemą kvalifikaciją turinčiam jaunimui padėti grįžti į švietimo sistemą, ugdyti jaunimo gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo rinkoje, ir pozityvias nuostatas mokymuisi visą gyvenimą.

Daugiau informacijos:

 TALENTŲ BANKAS

Talentų bankas – tai aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazė internete.

 Talentų banko tikslas – sudaryti didesnes įsidarbinimo galimybes aukštos kvalifikacijos specialistams ir studijuojančiam jaunimui bei padėti darbdaviams greičiau susirasti pageidaujamus darbuotojus.

 Darbo ieškantys aukštųjų mokyklų baigiamųjų kursų studentai ir absolventai, mokantys bent vieną užsienio kalbą ir dirbantys kompiuteriu gali paskelbti informaciją apie save.

 Daugiau informacijos:

DARBO PASIŪLYMAI MOKINIAMS IR STUDENTAMS

Darbas moksleiviams ir studentams suteikia ne tik progą užsidirbti, bet ir galimybę susipažinti su darbo aplinka, padeda formuotis jaunai asmenybei, ugdo atsakomybės jausmą. Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja nepilnamečių įdarbinimą ir gina jų teises.

Užimtumo tarnybos interneto svetainėje pateikiama aktuali informacija moksleiviams ir studentams apie įsidarbinimo sąlygas ir galimybes, laisvas darbo vietas moksleiviams ir studentams.

Daugiau informacijos:

MOTYVACINIAI SEMINARAI

Jaunuoliams, kuriems sunku išgryninti ir sukonkretinti savo norus, trūksta motyvacijos bei pasitikėjimo savimi ar patiria sunkumų bendraudami, yra atviri Jaunimo darbo centrai ir juose rengiami nemokami motyvaciniai seminarai „Aš galiu“.

Tai nuoseklūs tęstiniai užsiėmimai grupėse, kur jaunuoliai skatinami prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, gali išsiaiškinti jiems aktualias įsidarbinti trukdančias kliūtis, mokomi ugdyti patekimui ir įsitvirtinimui į darbo rinką būtinus gebėjimus.

Užsiėmimų metu visi dalyviai yra skatinami įsitraukti į grupės veiklą, dalyvauti diskusijose, praktiniuose užsiėmimuose. Užsiėmimai pradedami nuo savęs pažinimo ir adekvataus savęs suvokimo. Tuomet pereinama prie motyvacijos bei aktyvumo stiprinimo, formuluojami bei keliami tikslai. Užsiėmimų pabaigoje dalyviai turi parengtą individualų veiksmų planą, kurį toliau gali įgyvendinti savarankiškai, su darbo biržos specialisto pagalba ar dalyvaudami aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

Daugiau informacijos:

PIRMOJO DARBO PROGRAMA

Programos tikslas – padėti pirmą kartą darbo ieškantiems asmenims įsidarbinti pagal įgytą specialybę, o neturintiems kvalifikacijos – ją įgyti.

Šios programos metu Tu galėsi sužinoti:

 • Kokia situacija darbo rinkoje?
 • Kaip paruošti įsidarbinimui reikalingus dokumentus?
 • Kaip pasiruošti pokalbiui su darbdaviu?
 • O gal nuspręsi įgyti ar pakeisti specialybę? Į kokią, dar nežinai?

Daugiau informacijos: