Kas yra aktyvios darbo rinkos priemonės?

 Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės  yra užimtumo rėmimo priemonės , kuriomis siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims padidinti jų užimtumo galimybes ir derinti darbo pasiūlą ir paklausą.

Projekte "Jaunimo užimtumo skatinimas"  jaunuoliams bus siūloma dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse: profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo neformaliuoju būdu, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse, kaip nustato Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 37, 38, 39, 39(1), 42 ir 43 straipsniai.

PROFESINIS MOKYMAS (Užimtumo įstatymo 37 straipsnis)

Profesinio mokymo veikla suteikia galimybes įgyti pranašumą darbo rinkoje, tampant kvalifikuotu paklausios profesijos specialistu. Priemonė leidžia įgyti profesiją, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal darbo rinkos poreikį.

Profesinis mokymas gali būti organizuojamas pagal formaliojo profesinio mokymo programas arba pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Profesinis mokymas organizuojamas trišalėje (tarp Užimtumo tarnybos, darbdavio ir bedarbio) arba dvišalėje (tarp Užimtumo tarnybos ir bedarbio) sutartyje numatytomis sąlygomis.

Profesinis mokymas vykdomas profesinio mokymo tiekėjo, kurį pasirenka pats bedarbis, o kai sudaryta trišalė sutartis – suderinus su darbdaviu. Tarp profesinio mokymo teikėjo ir bedarbio sudaroma profesinio mokymo sutartis, pagal kurią tiekėjas kas mėnesį teikia Užimtumo tarnybai informaciją apie bedarbio mokymo programos lankomumą.

Parama: Kompensuojama profesinio mokymo išlaidų suma negali viršyti 4,65 MMA kvalifikacijai įgyti ir 2,33 MMA kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti arba 9,3 MMA ir 4,66 MMA, kai lėšos skiriamos įgyti atitinkamai kvalifikacijai ar kompetencijai, įtrauktai į aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ar kompetencijų sąrašą (nauja nuostata).

Per visą mokymosi laikotarpį kartą per mėnesį mokama mokymo stipendija atsižvelgiant į lankytas valandas. Mokymo stipendijos dydi bedarbio pasirinkimu yra 0,47 MMA arba bedarbiui priklausanti nedarbo socialinio draudimo išmoka.

Gali būti kompensuojamos kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos.

Rezultatas: baigus formalųjį profesinį mokymą išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas ir suteikiama kvalifikacija, o neformaliojo profesinio mokymo programos skirtos kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti.

 Daugiau informacijos ieškok čia.

 

ĮDARBINIMAS PAGAL PAMEISTRYSTĖS SUTARTĮ (Užimtumo įstatymo 38 straipsnis)

Įdarbinimas pagal pameistrystės sutartį – tai galimybė mokytis pasirinktos profesijos ar įgyti trūkstamų įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje. Ši profesinio mokymo forma išskirtinė tuo, kad praktinis mokymas vykdomas pas darbdavį, sudarant pameistrystės darbo sutartį, o teorinė profesinio mokymo dalis, kuri nesudaro daugiau negu trisdešimt procentų pameistrystės darbo sutartyje numatytos trukmės, gali būti vykdoma tiek pas darbdavį, tiek pas profesinio mokymo teikėją.

Parama: Už faktiškai dirbtą laiką jaunuoliui mokamas pameistrystės darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis, ne mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga* arba minimalus valandinis atlygis**. O už teorinėms žinioms įgyti skirtą laiką mokama stipendija 0,47 MMA dydžio arba bedarbiui priklausanti nedarbo socialinio draudimo išmoka. 

Kompensuojama profesinio mokymo išlaidų suma negali viršyti 4,65 MMA kvalifikacijai įgyti ir 2,33 MMA kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti bei 9,3 MMA ir 4,66 MMA, kai lėšos skiriamos įgyti atitinkamai kvalifikacijai ar kompetencijai, įtrauktai į aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ar kompetencijų sąrašą.

Darbdaviams, pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbinantiems UŽT atsiųstą jaunuolį, kompensuojama:

  • 70 proc. darbo užmokesčio, bet ne daugiau 1,5 MMA;
  • paskyrusiems profesijos meistrą, kompensuojamos pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimo ir koordinavimo išlaidos, bet ne daugiau 1 MVA (3,72 Eur) ir 20 proc. meistro darbo užmokesčio.

Rezultatas: Pabaigus formaliojo profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, pameistriui išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.

 Daugiau informacijos ieškok čia.

 

STAŽUOTĖ   (Užimtumo įstatymo 39 straipsnis)

Stažuotė – neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirtas jaunuolių darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti. Stažuotėje gali dalyvauti jaunuoliai, turintys atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją, tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės pagal ją nedirbę.

Stažuotė gali trukti iki 6 mėnesių, stažuotėje dalyvaujančiam jaunuoliui užtikrinamas ne trumpesnis kaip 20 valandų ir ne ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę stažavimasis. Stažuotės trukmė, tikslas ir kitos sąlygos numatomos trišalėje sutartyje (tarp Užimtumo tarnybos, stažuotę organizuojančios įmonės ir bedarbio).

Parama: Stažuotės laikotarpiu Užimtumo tarnyba kartą per mėnesį, atsižvelgiant į stažavimosi valandas, jaunuoliams moka stipendiją. Stipendijos dydis bedarbio pasirinkimu yra 0,39 MMA* arba bedarbiui priklausanti nedarbo socialinio draudimo išmoka. Stipendijos dydis mažinamas proporcingai numatytų, bet nesistažuotų valandų skaičiui.

Rezultatas: Stažuotę organizuojanti įmonė išduoda pažymą apie stažuotės trukmę ir stažuotės rezultatų įvertinimą (bedarbiui paprašius).

 Daugiau informacijos ieškok čia.

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS (Užimtumo įstatymo  39¹ straipsnis)

Bedarbių neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas vykdomas kompetencijų pripažinimą organizuojančio asmens, kurį pasirenka pats bedarbis.

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas organizuojamas dvišalėje sutartyje, sudaromoje tarp Užimtumo tarnybos ir bedarbio, numatytomis sąlygomis.

Parama: Bedarbiams skiriamos lėšos neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytoms kompetencijoms pripažinti negali viršyti 0,47 MMA*.

Bedarbių neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas gali būti organizuojamas ne daugiau kaip 3 kartus per vienus metus.

 Daugiau informacijos ieškok čia.

 

ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT (Užimtumo įstatymo 42 straipsnis)
 

Įdarbinimas subsidijuojant padeda įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

Parama: Už Užimtumo tarnybos siųstų asmenų įdarbinimą darbdaviui mokama subsidija kompensuojant iki 50 proc. darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų. Subsidijos mokamos iki 6 mėn. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti 1,5 MMA*.

 Daugiau informacijos ieškok čia.

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS (Užimtumo įstatymo 43 straipsnis)
 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas organizuojamas tiesiogiai darbo vietoje  trūkstamiems darbo įgūdžiams įgyti asmenims, dalyvaujantiems profesiniame mokyme arbą jį baigusiems arba pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems bedarbiams. Priemonė ypač naudinga studijas ar mokslus baigusiems absolventams.

Parama: Darbdaviui, įdarbinusiam asmenis darbo įgūdžiams įgyti, mokama subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti 1,5 MMA*. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis - 50 proc. apskaičiuotų lėšų. Subsidijos mokamos iki 12 mėn

Už darbdavio paskirto mentoriaus (mokytojo) darbą, kai jis tam skiria daugiau kaip 20 proc. savo darbo laiko, papildomai kompensuojama iki 20 procentų visos mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už įdarbintus asmenis.

 Daugiau informacijos ieškok čia.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gali būti taikomos kompleksiškai, derinant skirtingas priemones. Asmeniui kompleksiškai taikomų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių finansavimo suma negali viršyti 31,03 MMA dydžio sumos. Kompleksinis aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymas tam pačiam asmeniui pakartotinai gali būti organizuojamas ne anksčiau kaip praėjus 3 metams nuo paskutinio kompleksinio šių priemonių taikymo.

 * Nuo 2022-01-01  MMA – 730

** Nuo 2022-01-01 MVA – 4,47

 ***Kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino sustabdomas profesinis mokymas, įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį ir stažuotė, bedarbiui mokama 0,39 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio mokymo stipendija.