Savanorystės vietos

Biržų r. sav. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija
Gimnazija yra bendrojo ugdymo įstaiga, suteikianti išsilavinimą su dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindais, turinčiais bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, su mokinių pasirengimu mokytis toliau, išugdytais gebėjimais apsispręsti bei tautinio sąmoningumo pagrindais. Gimnazijos misija yra teikti kokybišką išsilavinimą Vabalninko apylinkių gyventojų vaikams. Sukurti saugią, pagal galimybes modernią ugdymo aplinką, pagrįstą demokratinės gyvensenos, modernios vadybos principais. Sudaryti optimalias sąlygas mokinių socialinės, kultūrinės, technologinės kompetencijų ugdymui.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Biržų r. socialinių paslaugų centras
Socialinių paslaugų teikimas asmenims, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų yra iš dalies ar visiškai netekę (neturintys) savarankiškumo ir negalintys pasirūpinti savimi bei savo šeima. Nemaža Biržų rajono gyventojų dalis yra senyvo amžiaus, turintys negalią. Dažnai artimieji yra išvykę į užsienį, gyvena kituose miestuose, todėl nėra kam pasirūpinti neįgaliais, vienišais senyvo amžiaus asmenimis. Socialinių paslaugų centras teikia įvairias paslaugas: specialaus transporto, neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, higienos, pirties, dienos socialinės globos institucijoje, dienos socialinės globos asmens namuose, pagalbos į namus paslaugos. Didžiausias paslaugų gavėjų skaičius yra pagalbos į namus, tačiau tai nepatenkina poreikio, nes negalima numatyti gyvenimiškų situacijų, kada prireiks žmogui kito asmens pagalbos. Todėl šioje srityje ypač reikalinga savanorių pagalba, kuri gali būti teikiama operatyviai, nedelsiant ir nesikreipiant į įvairias institucijas dėl sprendimų priėmimo, kurie gali užsitęsti.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
Biržų rajono savivaldybės administracija
Esame suinteresuoti dalintis valstybės tarnybos patirtimi, leisti jauniems žmonėms geriau suprasti valstybės tarnautojų ir savivaldybės darbą. Turime daug skyrių, kur jaunimas gali atsiskleisti įgauti patirties, prisidėti prie savivaldybės darbo. Savanoris gali talkinti Kultūros ir sporto skyriuje rengiant informaciją apie kultūros ir sporto renginius, padedant organizuoti krepšinio pirmenybes ir kitus mažesnius renginius; jei turi maketavimo žinių – maketuojant įvairią informaciją, taip pat registruojant raštus, renkant informaciją ir ją sisteminant. Viešųjų ryšių skyriuje gali rašyti straipsnius, padėti rengti informaciją visuomenei, fotografuoti ir kt. Techninių žinių informacinių technologijų srityje turintis jaunuolis galėtų padėti savivaldybės informatikui. Savivaldybės administracijoje dirba jaunimo reikalų koordinatorius, kuris su paskirtais atsakingais specialistais kartu rūpinsis jaunaisiais savanoriais.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
Biržų regioninio parko direkcija
Biržų regioninis parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Biržų regioninio parko tikslai: • karstinių procesų veikiamo kraštovaizdžio išsaugojimas; • kultūros paveldo vertybių išsaugojimas; • gamtinės ekosistemos stabilumo, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimas; • sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų ir objektų atkūrimas; • tyrimų ir stebėjimų vykdymas, informacijos kaupimas gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse; • sąlygų plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam tikrose zonose bei vietose, nustatytose regioninio parko planavimo schemoje (tvarkymo plane), sudarymas; • ūkinės veiklos bei urbanizacijos plėtotės reglamentavimas pagal regioninio parko planavimo schemą (tvarkymo planą); • švietėjiškos ir kultūrinės veiklos vykdymas, gamtos ir kultūros paveldo bei jo apsaugos propagavimas.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė
Centras - klubas „Geras“
Centras - klubas „Geras“ organizuoja masinius sporto, kultūrinius renginius, festivalius, užsiima reklama, yra įkūręs ir administruoja Jurbarko krašto internetinį dienraštį „jurbarkiskis.lt“, „Jurbarko radiją“.
Savivaldybė: Jurbarko rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Čiurlionio fondo investicijos
Jau antrą dešimtmetį M. K. Čiurlionio fondas vykdo patrauklius projektus meno, kultūros, švietimo ir diplomatijos srityse. Fondo misija – genialaus Lietuvos dailininko, kompozitoriaus, visuomenininko M. K. Čiurlionio kūrybos aktualizavimas, taip pat kultūrinio paveldo saugojimas, meninė jaunimo edukacija bei aktyvių, visuomeniškų asmenybių paieška ir jų įvertinimas.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Dabikinės specialioji mokykla
Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla – specialiojo ugdymo institucija, tenkinanti sutrikusio intelekto mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, teikianti specialiąją pagalbą ir socialines paslaugas. Mokykloje ugdomi 112 mokiniai, turintys nežymius, vidutinio ir labai žymaus intelekto sutrikimus, mokinių amžius nuo 7 iki 21 metų. Ugdymas vyksta pagal pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių individualizuotas programas.
Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
Darsūniškio bendruomenė
Darsūniškio bendruomenė veikia nuo 2002 metų pavasario. Tai savanoriška organizacija, veikianti Kaišiadorių rajone ir vienijanti Darsūniškio bei jo apylinkių gyventojus. Asociacija yra labdaros ir paramos gavėja bei teikėja. Darsūniškio bendruomenės, kaip organizacijos, tikslai yra tenkinti gyventojų svarbiausius socialinius, kultūrinius, sporto poreikius, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, organizuoti įvairius renginius bendruomenės narius dominančiais klausimais, burti bendruomenės narius bendrai veiklai, skatinti ir organizuoti savanorišką veiklą, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, skatinant savitarpio paramą ir pagalbą. Bendruomenė Darsūniškiui svarbi tuo, kad gali atstovauti savo gyvenamosios vietovės žmonėms įvairiuose struktūriniuose vienetuose, teikti paraiškas finansavimui gauti ir vykdyti projektinę veiklą. Bendruomenės atstovai gina gyventojų interesus rajone. Naudodamasi įvairių struktūrinių fondų parama bendruomenė yra įgyvendinusi keletą itin reikšmingų projektų: viešajam naudojimui pritaikė mineralinio vandens šaltinį, apleistą Nemuno pakrantę pavertė parku, įrengė patalpas, skirtas laidojimo paslaugoms teikti, įsigijo daug bendruomenės veiklai reikalingos įrangos. Kartu su Kruonio kultūros centru įgyvendino daug kultūrinių projektų, surengė įvairių renginių.
Savivaldybė: Kaišiadorių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė
Didvyžių socialinės globos namai
Didvyžių socialinės globos namai yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su psichine negalia, dėl kurios jie negali savarankiškai gyventi, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose teikiama apgyvendinimo, socialinio darbo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio, užimtumo, organizavimo, pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis, asmens higienos, sveikatos priežiūros ir slaugos, sporto, kultūrinės, religinės, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Savivaldybė: Vilkaviškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Sveikatos
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras (toliau – Centras) – stacionari socialinės globos įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams bei vykdanti vaikų dienos priežiūros veiklą. Centras: • teikia vaikams bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas: socialinio darbo, socialinių įgūdžių ugdymo, nakvynės ar laikino prieglobsčio suteikimo, užimtumo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo, asmens higienos ir priežiūros, bendravimo, psichologinės pagalbos, tarpininkavimo, informavimo, konsultavimo, buities; • ugdo vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko fizinę, psichinę ir socialinę brandą, ugdo dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius ir gebėjimus prisitaikyti įprastose veiklose bei supančioje aplinkoje; • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Dienos centras „Šviesa“
Dienos centras yra Vilniaus m. savivaldybės dienos socialinės globos įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 metų amžiaus. Dienos centre teikiamos globos paslaugos apie 90 suaugusių asmenų su negalia. Dienos centro „Šviesa“ tikslai: teikti dienos socialinės globos paslaugas proto negalią turintiems asmenims; ugdyti ir palaikyti kasdienio gyvenimo įgūdžius; organizuoti laisvalaikį; teikti socialines - kultūrines paslaugas; teikti asmens higienos ir priežiūros paslaugas; teikti: psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros paslaugas, transporto paslaugas, trumpalaikės socialinės globos paslaugas (galimybė nakvoti darbo dienomis). Surteikti progą proto negalią turinčius asmenis atskleisti savo asmenines savybes ir gebėjimus, bendrauti bei dalyvauti bendruomenės gyvenime. Sukurti aplinką, kurioje proto negalią turintys asmenys jaustųsi saugūs, priimti ir suprasti.
Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Dienos veiklos centro Salantų padalinys
Dienos veiklos centro Salantų padalinys – tai stacionari socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, skirta asmenims su proto, psichine ir fizine negalia jų dienos užimtumui, laikinam apgyvendinimui ir integracijai į visuomeninį gyvenimą.
Savivaldybė: Kretingos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Dievo gailestingumo bendruomenė
Dievo Gailestingumo bendruomenė – vykdo humanitarinę veiklą, padeda už skurdo ribos gyvenantiems žmonių grupėms, šeimoms, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Dievo Gailestingumo bendruomenė – tai viešoji įstaiga, nesiekianti pelno, kurios tikslas – atlikti socialinę, dvasingumo puoselėjimo, vaikų ir jaunimo mokymo, integravimo, užimtumo organizavimo taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą Bendradarbiaujame su Šalčininkų rajono Vaikų globos namais: Rūpinamės šeimomis esant nelaimėje (gaisras, liga), patiriančius ekonominį nepriteklių aukodami jiems maisto, drabužių, baldų, buitinę techniką, malkų ir pan.; Padedame vienišiems seneliams lankydami juos namuose, esant poreikiui atliekame remonto darbus pvz. stogo danga, langų keitimas ir kt.; Vienišus senelius ir neįgaliuosius nukreipiame ir padedame sutvarkyti dokumentus laikinai gydytis iki 4 mėnesių ligoninėje slaugos skyriuje Rūpinamės šeimomis ir jų vaikais kuriems trūksta socialinių įgūdžių bei kenčia nuo vargo, kviesdami vaikus į vasaros stovyklas, o mokslo metais palaikome ryšį padedami pagal kiekvieno poreikį, pvz. apsilankant ligoninėje, pavežant iki namų iš mokyklos, atvežant būtiniausių daiktų jei neturi valgyti – maisto, pinigų; Bendruomenės teritorijoje specialiai įrengtose patalpose priimame žmonės be pastogės; Rūpinamės neįgaliųjų vaikų integracija į visuomenę kartu dalyvaujant stovykloje, susitikimų metu; Skatiname plėsti savanorišką veiklą rajone; Teikiame pagalbą sugrįžusiems iš įkalinimo įstaigų; Nukreipiame kenčiančius nuo alkoholizmo į specialias įstaigas. šiuo metu bendradarbiaujame su organizacija „Naujas žingsnis“. Tarpininkaujame tarp valdžios institucijų ir socialinius įgūdžius praradusių pasienyje gyvenančių įvairaus amžiaus žmonių, pvz.: sutvarkome dokumentus asmens tapatybei nustatyti, remiame materialiai sumokant administracines baudas nesiorentuojantiems socialinėje aplinkoje.
Savivaldybė: Šalčininkų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Lygios galimybės, Socialinė
Druskininkų jaunimo užimtumo centras
Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (JUC) yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 1998 metais. Druskininkų JUC tikslas – dirbant atviro darbo su jaunimu principu, įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją į visuomenę. JUC jaunimas gali saugiai leisti laisvalaikį ar tiesiog ilsėtis, įsitraukti į skirtingų klubų veiklas, dalyvauti neformalus ugdymo programose; išbandyti įvairius muzikos instrumentus; išmokti valdyti šviesos ir vaizdo techniką; žaisti stalo žaidimus, dalyvauti jų turnyruose; vykti į žygius; dalyvauti mokymuose, diskusijose, projektuose; dalyvauti vykstančiuose kultūriniuose renginiuose; skatinti jaunimo saviraišką ir iniciatyvumą; suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas; organizuoti jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoti pramogų kultūrą; padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą. Jaunimas laiką gali leisti ir kieme, kur įrengtos įvairios sporto aikštelės, „skate“ parkas, parkūro aikštelė.
Savivaldybė: Druskininkų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“
Druskininkų lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis: bendrosios paskirties lopšelis-darželis. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas. Vaikai ugdomi gimtąja lietuvių kalba. Įstaigoje veikia 11 grupių. Tai 3 lopšelinio amžiaus,7 ikimokyklinio amžiaus ir 1 priešmokyklinio amžiaus grupė. Jas lanko 224 vaikučiai. Jais rūpinasi 24 pedagoginiai darbuotojai ir 23 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Pagrindinis veiklos tikslas –sveikas ir saugus vaikas. Todėl didelį dėmesį skiriame vaikų sveikatai stiprinti ir vykdome daug sportinių renginių.
Savivaldybė: Druskininkų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“
Ikimokyklinė ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi Druskininkų miesto vaikai. Įstaigoje įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa „Duok vaikui sparnus“, integruojama olimpinio ugdymo programa „Čia auga tvirta olimpiečių pamaina“ ir sveikatos stiprinimo „Būsi sveikas ir saugus“, puoselėjamos tautos tradicijos, pilietiškumas, ekologija.
Savivaldybė: Druskininkų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Druskininkų miesto muziejus
Muziejuje veikia vienintelė mieste nuosekli kurorto istorijos ekspozicija, sukaupta vertinga Druskininkų ikonografinė ir istorinė medžiaga. Vedamos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai. Vyksta daug renginių, parodų, koncertų, vykdomi projektai.
Savivaldybė: Druskininkų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras
Pagrindinis Socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialinę pagalbą Druskininkų savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Organizacija vykdo dienos užimtumo centrų plėtros veiklą. Centrus lanko vaikai, augantys socialinės rizikos šeimose.
Savivaldybė: Druskininkų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka kartu kaupia ir saugo kultūrinę bei istorinę reikšmę turinčią informaciją, plečia savivaldybės gyventojų ir kurorto svečių informacijos, kultūros ir savišvietos poreikius, siekia užtikrinti bibliotekinį, informacinį vartotojų aprūpinimą, tęsia LIBIS diegimą, teikia nemokamas interneto paslaugas, renginiais ir parodomis supažindina visuomenę su laikmečio aktualijomis, rašytojų menininkų kūryba ir veikla.
Savivaldybė: Druskininkų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Druskininkų šeimos paramos centras
Asociacija Druskininkų šeimos paramos centras (toliau – DŠPC) įsteigta 2010 metais. Įsteigti organizaciją paskatino tai, kad Druskininkų savivaldybėje veikia daug organizacijų, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, socialiai remtinais ir kitokio pobūdžio problemų turinčiomis žmonių grupėmis, o paprastos, tvarkingos šeimos neturėjo savo organizacijos. DŠPC įsteigimo tikslai – didinti Druskininkų savivaldybės gyventojų užimtumą, skatinti pilietinį aktyvumą, siekti atvirumo atskirtį patiriančioms šeimoms, padėti šeimoms integruotis į visuomenę, organizuoti bei vykdyti Druskininkų savivaldybės šeimų užimtumą bei mokymus, organizuoti renginius, seminarus, susitikimus su valdžios atstovais ir kt. Šiuo metu DŠPC veiklose dalyvauja daugiau nei 70 šeimų. Organizacijos veiklose dalyvauja įvairių poreikių, amžiaus, aktyvumo piliečiai, todėl Druskininkų šeimos paramos centras savo narius buria į klubus: neįgalaus jaunimo klubas „Erzon“, garbaus amžiaus žmonių klubas „Brydės“, jaunų tėvų ir šeimų mentorių klubai.
Savivaldybė: Druskininkų savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Sveikatos, Švietimo
1 2 3 4 5 6 7 ... 29 30 31