Savanorystės vietos

Kėdainių socialinės globos namai
Socialinės globos namų paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis, ir kuriems būtina nuolatine specialistų priežiūra. Globos namuose gyvena asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Kėdainių sporto mokykla
Pagrindinės veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas. Sporto ir sveikatingumo centras skirtas sporto renginiams ir kultūrai. Organizuojami įvairūs renginiai, tokie kaip cirkas, pasirodymai, mugės, koncertai, įvairios varžybos ir kt.
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (toliau – Centras) – savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas. Centre veikia 4 skyriai: Jaunimo, Suaugusiųjų, Neformaliojo vaikų ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo. Jaunimo ir Suaugusiųjų skyriuose teikiamos bendrojo ugdymo paslaugos vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, įgyvendinamos produktyvaus ir ikiprofesinio mokymo programos. Neformaliojo vaikų švietimo skyrius turi Vairavimo mokymo struktūrinį padalinį. Prie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus priskiriamas Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas (Kėdainių TAU) ir Atviroji jaunimo erdvė (AJE). Atvirojoje jaunimo erdvėje teikiamos saugaus laisvalaikio praleidimo ir prasmingos ugdymo(si) veiklos paslaugos jauniems žmonėms, ypač patiriantiems atskirtį savo socialinėje aplinkoje. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriuje taip pat įgyvendinamas tęstinis profesinis mokymas, skirtas padėti jaunimui ir suaugusiesiems įsigyti profesinei veiklai trūkstamų žinių ir gebėjimų arba juos atnaujinti, tobulinti ar pakeisti turimą kvalifikaciją. Šioje veiklos srityje aktyviai bendradarbiaujama su darbo birža suteikiant galimybę bedarbiams ar atleistiems iš darbo asmenims sugrįžti ar integruotis darbo rinkoje. Centro kaip Sveikatą stiprinančios mokyklos koncepcija įpareigoja ugdyti bendruomenės narių sveikatą stiprinančius gebėjimus bei sudaryti galimybę jiems realizuotis visose organizacijos struktūrose.
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Švietimo
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba vykdo įvairias veiklas: organizuoja ir vykdo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą(si); koordinuoja rajono pedagogų metodinę veiklą, teikia metodinę ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams; vertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį ugdymą; teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams; teikia psichologinę pagalbą suaugusiems telefonu (nemokama linija) ir vykdo suaugusiųjų švietimą; teikia mokinių ugdymo karjerai paslaugas; teikia pagalbą bendrojo ugdymo mokyklose veikiančioms mokinių savivaldos institucijoms; rengia ir įgyvendina projektus, skirtus įvairioms tikslinėms grupėms.
Savivaldybė: Kėdainių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Kelmės anglų kalbos klubas „ABC“
Anglų kalbos klubas „ABC“ įkurtas 1999 metais. Klubo credo – mokymasis visą gyvenimą. Veiklą pradėjome siekdami tobulinti anglų kalbos žinias per bendravimą ir bendradarbiavimą su Respublikos ir kitų šalių jaunimo klubais ir organizacijomis. Susiradome daug draugų ir partnerių, todėl pradėjome ieškoti kuo įvairesnių veiklos formų atsižvelgdami į visas jaunimui iškylančias problemas. Organizuojame edukacines keliones po Europą ir Lietuvą, tarptautines vasaros poilsio stovyklas „Spalvos vaikams“ ir „Aš galiu!“, sveikatingumo ir sporto renginius, kūrybinius projektus. Dalyvaujame ES programos „Aktyvus jaunimas“ jaunimo mainuose, SMPF administruojamos programos partnerystės projektuose. Vykdome neformalų jaunimo ir suaugusiųjų švietimą. Kartu su Olandijos labdaros ir paramos organizacija „Colour4kids“ vykdome paramos akcijas rajono šeimoms, rajono mokyklų mokiniams. Tikslinė amžiaus grupė 10-29 metai. Esant poreikiui kursai suaugusiems organizuojami.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Sveikatos, Švietimo
Kelmės kultūros centro, Kelmės jaunimo centro skyrius
Kelmės rajono savivaldybės jaunimo centras – erdvė, kurioje kiekvienas 14 – 29 amžiaus jaunimas gali ne tik save realizuoti užsiimant meninėmis veiklomis, tai erdvė, kurioje jis gali turiningai praleisti laisvalaikį žaidžiant įvairius žaidimus, dalyvaujant pilietinėse akcijose bei renginiuose ar tiesiog leidžiant laiką bendraujant su draugais ar darbuotojais. Jaunimui čia suteikta apsisprendimo laisvė, kad visi galėtų jaustis nevaržomi ir užsiimtų juos dominančia veikla.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė
Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelis-darželis
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka – biudžetinė įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros ir švietimo srityse, kaupianti ir sauganti universalų Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikianti gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, vykdanti kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo veiklas. Pagrindiniai bibliotekos veiklos tikslai – stiprinti gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo mokymo(si) veiklas, skatinančias visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, tobulinti tradicines ir kurti naujas paslaugas, skatinančias socialinę-ekonominę raidą.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka – biudžetinė įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros ir švietimo srityse, kaupianti ir sauganti universalų Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikianti gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, vykdanti kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo veiklas. Pagrindiniai bibliotekos veiklos tikslai – stiprinti gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo mokymo(si) veiklas, skatinančias visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, tobulinti tradicines ir kurti naujas paslaugas, skatinančias socialinę-ekonominę raidą.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Liolių biblioteka
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka – biudžetinė įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros ir švietimo srityse, kaupianti ir sauganti universalų Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikianti gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, vykdanti kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo veiklas. Pagrindiniai bibliotekos veiklos tikslai – stiprinti gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo mokymo(si) veiklas, skatinančias visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, tobulinti tradicines ir kurti naujas paslaugas, skatinančias socialinę-ekonominę raidą.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Menas ir kultūra
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Vaiguvos biblioteka
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka – biudžetinė įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros ir švietimo srityse, kaupianti ir sauganti universalų Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikianti gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, vykdanti kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo veiklas. Pagrindiniai bibliotekos veiklos tikslai – stiprinti gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo mokymo(si) veiklas, skatinančias visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, tobulinti tradicines ir kurti naujas paslaugas, skatinančias socialinę-ekonominę raidą.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Kelmės rajono socialinių paslaugų centro Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas „Parama“
Mūsų tikslas – užimti nepasiturinčių, socialinės rizikos šeimų vaikus, spręsti jų dvasines, psichologines ir socialines problemas, ugdyti jų kūrybingumą, fantaziją, skatinti dalyvauti kultūriniame, visuomeniniame krašto gyvenime. Sudaryti galimybę ruošti pamokas, o tuščiai leidžiamą laiką užpildyti organizuojama veikla, meniniais, sportiniais ir kitais užsiėmimais.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla
Plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai
Vijurkų vaikų globos namai – Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir ilgalaikes (trumpalaikes) socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams. Vaikams įstaigoje yra teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba: informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros, kasdienio socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių gyvenimo įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, asmeninės higienos paslaugų organizavimo. Vaikų globos namuose vaikai apgyvendinami nuo gimimo iki 18 metų amžiaus.
Savivaldybė: Kelmės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Klaipėdos dramos teatras
Klaipėdos dramos teatras įkurtas 1935 metais, prieš devynerius metus teatras buvo uždarytas rekonstrukcijai ir atidarytas tik 2015 metų rudenį. Klaipėdos dramos teatro pagrindinis tikslas – kurti profesionalų scenos meną ir jį viešai atlikti. Teatre kuriami draminiai spektakliai įvairaus amžiaus grupėms: jaunimui, vaikams ir suaugusiems. Klaipėdos dramos teatre yra sukurta daugybė įvairaus žanro spektaklių: dramų, komedijų, tragikomedijų, vaikiškų bei istorinių spektaklių. Teatre kuria daugybė žymių aktorių bei režisierių. Po rekonstrukcijos dramos teatras atsinaujino ne tik technologiškai ir vizualiai, bet ir atnaujino savo kolektyvą. Teatre nuolat kuriami ne tik klasikiniai spektakliai, bet ir modernūs.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija (toliau KLAS) įkurta 1998 m. KLAS vienija 24 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas Klaipėdos mieste. Formuoja ir įgyvendina Klaipėdos miesto jaunimo politiką. KLAS taip pat koordinuoja jaunimo organizacijų veiklą, teikia joms svarbią informaciją, įvairias paslaugas, vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba bei deleguoja jaunimo atstovus į Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė
Klaipėdos jaunimo teatras
Klaipėdos jaunimo teatras – tai nuo 2011 m. aktyviai kurianti bei savojo požiūrio neprarandanti trupė. KJT kolektyvas teigia, kad jaunimas tai ne amžiaus grupė, o gyvybingumas, žingeidumas, nenutrūkstantis noras tobulėti ir tobulinti aplinką, kurioje gyvename. Ieškodami teatro, gebančio sudominti žiūrovą, kūrėjai nebijo kartais netikėtų, originalių sprendimų tiek formos, tiek turinio aspektu. Nebijo ir socialinių temų, drąskančių akis ir neleidžiančių nurimti pasibaigus spektakliui.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Švietimo
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės
Klaipėdos jaunimo centro struktūrinis padalinys Atviros jaunimo erdvės, tai vieta, kur atviro darbo su jaunimu principais organizuojama veikla 14-29 metų jaunimui – suteikiamos socialinės, edukacinės, prevencinės, laisvalaikio problemas sprendžiančios paslaugos. Čia organizuojami įvairūs renginiai, konkursai, nuolat vyksta įvairios veiklos, netradiciniai laisvalaikio leidimo būdai. Jaunimui sudaromos sąlygos realizuoti savo idėjas ir svajones, bendrauti, kurti savo „erdvę“, aktyviai įsitraukti į visuomeninę veiklą, turiningai praleisti laisvalaikį.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Klaipėdos Marijos taikos karalienės parapijos Caritas
,,Caritas“ – tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir teikianti pagalbą visiems vargstantiems nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. ,,Caritas“ pagrindinė misija – krikščioniškos meilės pagrindu teikti įvairias nemokamas socialines, konsultacines paslaugas ir pagalbą pažeidžiamiems visuomenės nariams. Mūsų organizacijos veiklos prioritetai yra skurdo ir socialinės atskirties mažinimas, emocinės paramos ir dvasinės pagalbos teikimas. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos ,,Caritas“ organizacija teikia labdarą ir paramą rūbais, daiktais, maistu skurdžiai gyvenantiems Klaipėdos miesto žmonėms; rūpinasi senyvo amžiaus bei negalią turinčių žmonių globa bei jų gyvenimo kokybės gerinimu; teikia psichologinę ir dvasinę pagalbą, konsultuoja patiriančius socialinę atskirtį ar išgyvenančius įvairias krizes; rūpinasi vienišų, pagyvenusių žmonių užimtumo ir saviraiškos galimybių gerinimu. ,,Caritas“ klientai – skurdžiai gyvenantys, vieniši, pagyvenusio ar senyvo amžiaus, neįgalūs asmenys, benamiai, vienišos mamos, nuteistieji ir kt. Siekiame suteikti žmonėms ne vienkartinę užuojautą ir labdarą, bet realią pagalbą, kad elementarūs dalykai taptų pagrindu, į kurį atsirėmus būtų galima oriai gyventi. Vykdome ,,Socialinės ir sielovadinės pagalbos namuose“ programą: savanoriai lanko pagyvenusio amžiaus ir žmones su negalia jų namuose, padeda buityje, bendrauja, padeda jiems spręsti iškilusias problemas. Rengiame senjorų klubą „Iš širdies į širdį“, kurį lanko apie 20 vienišų senjorų. Susirinkę klube senjorai geria arbatą, bendrauja, klauso paskaitų įvairiomis temomis, pamini įvairias šventes, dainuoja, užsiima kūryba ir kitomis veiklomis. ,,Mama, tu ne viena“: teikiame labdarą ir emocinę paramą vienišoms mamoms; Renkame ir koordinuojame savanorių komandą, kuri padeda neregei merginai studentei gyventi pilnavertiškesnį gyvenimą; Rengiame įvairias labdaros ir lėšų rinkimo akcijas. Skatiname įvairaus amžiaus grupių savanorystę, organizuojame naujų savanorių paruošimą.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Klaipėdos miesto ekologų klubas „Žalioji žemė“
Ekologų klubas „Žalioji žemė“ įkurtas 1998 metais. Nuo pat įkūrimo klubo tikslas – vykdyti visuomenės (ypač jaunimo) švietimą aplinkosaugos klausimais, prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Klubo veikla: informacijos sklaida aktualiais ekologiniais klausimais; ekologinė arba „žalioji“ savanorystė įvairių ekologinių akcijų metu, nacionaliniuose, regioniniuose parkuose, gyvūnų priežiūros įstaigose; bendradarbiavimas su mokslininkais, kitomis gamtosauginėmis įstaigomis, vykdant įvairaus pobūdžio stebėjimus, tyrimus; talkinimas aplinkosaugininkų veiklai; gamtosauginių projektų inicijavimas ir vykdymas. Klubas „Žalioji žemė“ turi per 40 aktyvistų ir skyrius: Klaipėdoje, Gargžduose ir Kretingoje. Organizacija nuolat plečiasi, aktyviai ieško naujų narių.
Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Švietimo
1 2 3 ... 6 7 8 9 10 ... 29 30 31