Savanorystės vietos

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras puoselėja, skleidžia etninę kultūrą, vykdo mėgėjų meno veiklą, organizuoja edukacinius, šveičiamuosius, pramoginius renginius, tenkina savo miesto bendruomenės kultūrinius poreikius, vykdo profesionalaus meno sklaidą, dirba jaunimo užimtumo linkme.
Savivaldybė: Prienų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Jiezno žmonių su negalia sąjunga
Atstovauja ir gina Sąjungos narių pilietines, socialines ir ekonomines teises. Kuria ir įgyvendina neįgalių asmenų medicininę, profesinę reabilitaciją, socialinę integraciją ir kitas programas, atsižvelgiant į Sąjungos narių poreikius, interesus, galimybes. Sąjungos nariai dalyvauja kultūrinėje, sportinėje veikloje. Veikia kūrybinės dirbtuvės. Gaminame iš odos, modelino. Siuvame, mezgame, veliame įvairius dirbinius. Aktyvus šiaurietiško ėjimo klubas. Nepasiturintiems sąjungos nariams dalijame maistą gautą iš „Maisto banko“.
Savivaldybė: Prienų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
Jonavos raj. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
• koordinuoti Jonavos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą; • užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Jonavos rajono savivaldybės jaunimo politikos klausimus; • stiprinti bendradarbiavimą tarp Jonavos rajono savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, verslo sektoriumi. • atstovavimas/dalyvavimas Jonavos rajono savivaldybės komisijose, jaunimo reikalų taryboje; • dalyvavimas Lietuvos jaunimo reikalų tarybos (LiJOT) vykdomose veiklose; • regioninės politikos plėtra ir „Apskritųjų stalų“ bendradarbiavimas; • tarptautiniai jaunimo mainai seminarai, mokymai, susitikimai, jaunimo konferencijos/diskusijos/debatai • jaunimo organizacijų mugės atstovavimas/dalyvavimas Jonavos rajono savivaldybės komisijose, jaunimo reikalų taryboje.
Savivaldybė: Jonavos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Socialinė
Jonavos rajono socialinių paslaugų centras
Jonavos rajono socialinių paslaugų centras – Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Tikslas – teikti kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas visiems savivaldybės gyventojams, priklausantiems socialinės rizikos ar / ir atskirties grupėms, užtikrinant jų pilnavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Jonavos rajono socialinių paslaugų centre ir jo padaliniuose teikiamos paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos, maitinimo organizavimas; vienkartinė materialinė išmoka; transporto organizavimo paslaugos; kompensacinės technikos išdavimo paslaugos; psichologinė pagalba; sociokultūrinės paslaugos (socialinių renginių organizavimas, informacijos apie nevyriausybinių organizacijų vykdomas labdaros akcijas teikimas; užimtumo ir prevencinės veiklos priemonių įgyvendinimas Jonavos rajone); asmens higienos ir priežiūros organizavimo ir kitos paslaugos.
Savivaldybė: Jonavos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviras jaunimo centras
Joniškio mieste 2015 metų rugsėjo 16 d. atidarytas atviras jaunimo centras. Jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų kviečiami burtis ir turiningai leisti savo laisvalaikį bei realizuoti save daugybėje sričių. Jaunimo centras yra atvira ir saugi erdvė, kurioje vyksta įvairios veiklos, prieinamos visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, pažiūrų ar išsilavinimo. Veiklos yra planuojamos ir vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius bei norus.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Kita, Socialinė
Joniškio r. Plikiškių mokykla-daugiafunkcis centras
Mokykla-daugiafunkcis centras, vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Savanoriai kviečiami į daugiafunkcio centro veiklas 17-19 valandomis, susijusias su kūrybine raiška, kultūrine-sportine veikla visų amžiaus grupių lankytojams.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sveikatos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“
Viešoji įstaiga Joniškio Švč. Mergelės Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“ įsteigti 1997 metais. Senelių globos namai yra krikščioniškos meilės pagrindu įkurta įstaiga, skirta visuomenės nariams, kuriems būtina materialinė bei dvasinė parama, slaugymas, priežiūra ir medicininės paslaugos. Įstaigos misija – apgyvendinti pensinio amžiaus žmones, kurie dėl senyvo amžiaus ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, yra vieniši arba jų vaikai ir kiti artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti namuose. Įstaigos vizija: patenkinti senų žmonių poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas ir saugoti bei ginti jų teises. Įstaigos tikslai: kompleksiškai teikti globos namų gyventojams bazines paslaugas, t. y. pirminius gyvybinius žmogaus poreikius patenkinančias paslaugas; tenkinti socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, atsižvelgiant į gyventojų pasirinkimą, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę globos įstaigos gyventojo ryšiams su bendruomene; rūpintis, kad globos namų gyventojas galėtų realizuoti savo teises, dalyvauti saviraiškos, savęs aktyvinimo ir globos namų vidaus gyvenime bei bendruomenės veikloje.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Sveikatos
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
Viešoji įstaiga Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras yra ne pelno siekianti organizacija, viena iš paslaugų verslui infrastruktūros tinklo įstaigų, įkurta tam, kad skatintų mažų ir vidutinių įmonių steigimąsi ir plėtrą Joniškio rajone bei užtikrintų kokybiškų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų verslo paslaugų prieinamumą rajono verslininkams bei kitiems asmenims, ieškantiems konsultavimo, mokymosi paslaugų. O siekiant skatinti geriau išnaudoti rajono turizmo potencialą, rūpintis turizmo išteklių ir verslo objektų, susijusių su turizmu, plėtra bei kurti konkurencingus turizmo produktus, kurie turėtų paklausą ir leistų didinti atvykstamojo ir vietinio turizmo srautus, teikia turizmo informacijos paslaugas atvykstantiems turistams ir Joniškio rajono žmonėms.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Joniškio „Aušros“ gimnazija
Joniškio „Aušros“ gimnazija – moderni, patraukli, dinamiška, atvira kaitai, aukštos kultūros asmenybės raišką sąlygojanti ugdymo įstaiga, turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus ir sudaranti palankias sąlygas siekti mokinių gebėjimus atitinkančių ugdymo(si) rezultatų. Gimnazijoje šiuo metu mokosi 486 mokiniai (20 klasių komplektų), dirba 50 pedagogų. Gimnazija turi gilias tradicijas, kartu atvira kaitai ir naujovėms: nuolatos atnaujinama ir modernizuojama ugdymo(si) bazė (šiuo metu modernizuojamos skaityklos – bibliotekos patalpos). Gimnazijos veiklą, orientuotą į jauno žmogaus paruošimą gyvenimui, apibrėžia trys sritys: bendrasis mokinių ugdymas(is), neformalusis švietimas ir projektinės (mokyklinė, respublikinė bei tarptautinė) veiklos. Gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savivaldos institucija – seniūnų taryba.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, tai ne tik bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti formaliojo švietimo programą, bet ir turinti Dienos užimtumo centrą. Centras yra mokyklos padalinys, teikiantis dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems asmenims, turintiems sutrikusį intelektą, protinę, psichinę, fizinę, kompleksinę negalią bei nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius poreikius.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sveikatos, Švietimo
Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“Kauno regiono skyrius
Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyrius (JSN) jau beveik 20 metų dirba nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos srityje. Organizacija aktyviai vykdo jaunų žmonių užimtumo priemones. Organizuoja įvairius užimtumą skatinančius renginius. Vykdo projektines veiklas, kurių dėka gauname finansavimą veikloms vykdyti. JSN savo veiklas vykdo visame Kauno regione (Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Jonavos, Prienų, Raseinių, Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybių teritorijose). Kiekvienais metais organizacija vykdo vaikų ir jaunimo sąskrydžius, vykdo apsaugą, organizuoja lauko kino teatro seansus, įvairias sportines varžybas, bando sumažinti neigiamą socialinę aplinką Kauno regiono bendruomenėse, ugdo teisinę savimonę, pilietiškumą, nepakantumą neigiamiems reiškiniams, vykdo šviečiamąją veiklą. Organizacija įgyvendinusi tokius projektus kaip „Jaunųjų policijos rėmėjų akademija“, „Saugios bendruomenės centras“, taip pat smulkesnius projektus finansuojamus Kauno rajono ir miesto savivaldybių.
Savivaldybė: Kauno rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė
Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centras
Centras ruošia naują bazę tolimesnei veiklai vykdyti: įvairiapusiam laisvalaikio organizavimui per patyriminį mokymąsi ir kt. JRJIC veiklos tikslai ir uždaviniai: lavinti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, padėti jauniems žmonėms atrasti save, puoselėti krikščioniškąsias vertybes, skatinti ir remti jaunų žmonių sąmoningą dalyvavimą visuomenės gyvenime.
Savivaldybė: Jurbarko rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Biblioteka kaupia ir saugo tradicinius bei elektroninius dokumentus, atveria visoms bendruomenių grupėms nemokamą prieigą prie šiuolaikinės informacijos šaltinių, naujausių vartotojų poreikius atitinkančių dokumentų fondų, šiuolaikiškai atnaujinant ir išplečiant bibliotekinių paslaugų paketus. Biblioteka įtvirtina naujoviškos viešosios bibliotekos sampratą per profesionalų ir kokybišką vartotojų aptarnavimą, neformalųjį švietimą, mokymosi visą gyvenimą idėjų įgyvendinimą, rašytinio kultūros paveldo aktualizavimą, nuoseklią partnerystę su Vakarų Lietuvos bibliotekomis bei kitais socialiniais partneriais. Bibliotekoje vyksta gyventojų (įvairaus amžiaus) kompiuterinio raštingumo mokymai (grupiniai ir individualūs), skaitymo skatinimo projektai, vaikų knygos šventės, literatūriniai ir kultūriniai renginiai (vaikams ir suaugusiesiems), kūrybinės dirbtuvės (vaikams ir jaunimui), rengiamos literatūros, dokumentų, meno darbų ir fotografijos parodos.
Savivaldybė: Jurbarko rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Jurbarko švietimo centro Atvira jaunimo erdvė
Jurbarko švietimo centro Atvira jaunimo erdvė – tai erdvė skirta 14-29 metų jaunuoliams, kurioje galima saugiai leisti savo laisvalaikį, sužinoti daug naujos informacijos, pažaisti įvairių stalo žaidimų, žiūrėti filmus, įgyvendinti savo iniciatyvas arba tiesiog būti ir bendrauti prie arbatos puodelio. Atvira jaunimo erdvė vykdo atvirą darbą su jaunimu ir vadovaujasi atviro darbo su jaunimu principais. Veiklos organizuojamos atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir suinteresuotumą. Daugumą veiklų siūlo pats jaunimas ir jas įgyvendina su jaunimo darbuotojos pagalba. Veiklos inicijuojamos iš jaunimo pusės, pvz. vietinio projekto rašymas „Drauge judėti smagiau“ ir jo įgyvendinimas. Atviroje jaunimo erdvėje taip pat aktyviai vystoma savanoriška veikla. Jaunimas noriai prisideda prie renginių įgyvendinimo Jurbarke. Švietimo centras įgyvendina projektą „Mobili laisvalaikio programa“. Jo metu kartu su savanoriais ir specialistais vysktama į Jurbarko r. kaimo vietoves ir vietos jaunimui organizuojami įvairūs užsiėmimai: šokių, meno, sporto, užsiėmimai, karaoke, diskusijos, judrieji ir stalo žaidimai.
Savivaldybė: Jurbarko rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Sporto, Švietimo
Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras
Centro veiklos: reprezentuoti Jurbarko kraštą. Rinkti, kaupti bei teikti nemokamą informaciją apie turizmo paslaugas rajone, lankomus objektus ir vietoves, kultūros paveldą rajone. Skatinti vietinį bei atvykstamąjį turizmą, populiariname kultūrinį - pažintinį, aktyvaus poilsio turizmą rajone. Taip pat bendrauti bei bendradarbiauti su kitais turizmo, kultūros centrais, muziejais ar kitomis kūrybinėmis organizacijomis. Parduoti įvairaus pobūdžio leidinius, suvenyrus, meno dirbinius, turizmo paslaugų pakeitus.
Savivaldybė: Jurbarko rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Žiniasklaida ir komunikacija
Jurdaičių socialinės globos namai
Jurdaičių socialinės globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga, skirta laikinai ar nuolat gyventi suaugusiems neįgaliems asmenims, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų, kurie negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sveikatos
Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“
Viena iš pagrindinių bendruomenės organizacijos veiklų – burti čia gyvenančius, dirbančius, besimokančius bendruomenės narius problemoms spręsti, puoselėti dvasine vertybes, tenkinti socialinius ir kultūrinius poreikius, dalyvauti įvairiose programose, projektuose, siekiant visokeriopos paramos bendruomenei.
Savivaldybė: Tauragės rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė
Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, Pravieniškių vaikų dienos centras
Kaišiadorių socialinių paslaugų centro Pravieniškių vaikų dienos centre įsteigtos psichosocialinės pagalbos tarnyba, paramos šeimai tarnyba, vaikų dienos grupė. Teikiant paslaugas sprendžiamos socialinės atskirties ir skurdo problemos. Paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, socialinės rizikos vaikams bei pensinio amžiaus nedirbantiems ir gyvenantiems be buitinių patogumų asmenims. Centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, sociokultūrinės paslaugos, asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Turime ,„Mamyčių klubą“, „Arbatos klubą“. Dirbdami su vaikais daug dėmesio skiriame sveikam gyvenimo būdui, sportui, asmens higienai, kasdienių, darbinių, bendravimo įgūdžių ugdymui, pamokų ruošai, laisvalaikio organizavimui, aplinkos tvarkymui. Švenčiame jau tradicinėmis tapusias šventes: vaikų Velykėles, vaikų gynimo dieną, sporto šventę „Pravieniada“, šiose šventėse pas mus svečiuojasi ir kitų rajono centrų vaikai. Minime valstybines, tradicines šventes. Kviečiame į svečius įvairių sričių specialistus, bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis.
Savivaldybė: Kaišiadorių rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sveikatos, Švietimo
Karčemų bendruomenė ,,Kaimynai"
Karčėmų bendruomenės vienas iš uždavinių yra didinti bendruomeniškumą ir rūpintis narių gerove, skatinti pilietinę iniciatyvą, organizuoti kultūrinius ir sportinius renginius, viešinti savo vieklą. Manome, kad žmonės ne sukurti gyventi po vieną, jiems reikia bendravimo, kitų žmonių, su kuriais jungia bendri interesai ir pomėgiai.
Savivaldybė: Radviliškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Karpiškių žvėrynėlis
Laukinių ir kitų gyvūnų auginimas, veisimas, globa.
Savivaldybė: Varėnos rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Gyvūnų globa
1 2 3 4 5 6 7 ... 29 30 31