Partnerystė

Sėkmės istorija:  Vilkaviškyje Jaunimo garantijų iniciatyvą  pristačius darbdaviams, socialiniams partneriams ir spaudos atstovams, akcentuota darbdavių svarba integruojant jaunimą į darbo rinką. UAB „Vilkasta“ direktorius pažadėjo kuo daugiau norinčių dirbti jaunų asmenų įdarbinti įmonėje. Ir tai nebuvo tik pažadas. Įmonėje įdarbinti 5 darbo biržoje registruoti jaunuoliai.

 PARTNERYSTĖ – VIENAS SVARBIAUSIŲ JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO PRINCIPŲ

Jaunimo garantijų iniciatyva – tai naujas kovos su jaunimo nedarbu būdas. Jaunimo garantijomis siekiama užtikrinti, kad visiems jauniems asmenims per 4 mėn. nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiškas darbo, mokslo, stažuotės arba praktikos pasiūlymas,  kuris būtų pritaikytas prie individualių jaunuolio poreikių.

Siekiant sėkmingo Jaunimo garantijų inciatyvos įgyvendinimo, labai svarbu į vieną ratą suburti visas svarbiausias suinteresuotas šalis, t.y. vietos valdžios institucijas, švietimo ir mokymo įstaigas, nevyriausybines organizacijas, verslą, darbdavius ir kt.

Socialiniai partneriai prie Jaunimo garantijų įgyvendinimo kviečiami prisidėti:

  • informuojant ir nukreipiant nedirbančius ir nesimokančius jaunuolius dalyvauti Jaunimo garantijų priemonėse;
  • teikiant informavimo, konsultavimo ar kitas paslaugas, didinant nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių galimybes įsidarbinti, pradėti mokytis ar atlikti praktiką;
  • pasiūlant darbo, mokymosi, stažuotės ar praktikos vietas;
  • dalyvaujant darbo rinkos poreikių prognozių rengime;
  • padedant rengti veiksmingas mokymosi darbo vietoje schemas;
  • stiprinant įmonių ir švietimo įstaigų, darbo biržų bendradarbiavimą;
  • plėtojant profesinio orientavimo sistemą;
  • formuojant pozityvų jaunimo požiūrį į verslą, informuojant apie verslininkų pasiekimus, jų naudą ir galimybes kurti naują verslą;
  • remiant jaunimo įsikūrimo kaime iniciatyvas;
  • kita.

Norėtumėte tapti socialiniais partneriais? Parašykite mums el. paštu: info@ldb.lt, info@jrd.lt, post@socmin.lt

 

BENDRADARBIAVIMO MEMORANDUMAS

2013 m. gruodžio 16 d. Lietuvoje buvo patvirtintas Jaunimo garantijų iniciatyvos planas. Jame nustatyta, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) yra atsakinga už plano įgyvendinimo koordinavimą. SADM kartu su jai pavaldžiomis Lietuvos darbo birža (LDB) ir Jaunimo reikalų departamentu (JRD) tapo pagrindiniais plano įgyvendintojais. Buvo numatyta, kad prie plano įgyvendinimo prisidės Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija. Jaunimo garantijų iniciatyvos plano įgyvendinime taip pat siūloma dalyvauti socialiniams partneriams, jaunimo organizacijoms, savivaldybių atstovams.

2014 m. sausio 14 d. buvo pasirašytas Bendradarbiavimo memorandumas dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimoSiekiant įtvirtinti ir užtikrinti tarpinstitucinį bei tarpsektorinį bendradarbiavimą, 2014 m. sausio 14 d. buvo pasirašytas Bendradarbiavimo memorandumas dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo

Memorandumą pasirašė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos studentų sąjunga, Lietuvos savivaldybių asociacija, Investuotojų forumas, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacija.

SADM, LDB ir JRD yra atsakingos už garantijų teikimą iš švietimo sistemos ar darbo rinkos jau iškritusiems jaunuoliams. Švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos vyko prevencinio pobūdžio priemones, skirtas vis dar švietimo sistemoje esantiems jaunuoliams. Ūkio ministerijos ir viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ vaidmuo įgyvendinant Jaunimo garantijas yra nukreiptas į jaunimo verslumą ir savarankišką užimtumą skatinančias priemones.

 

 

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS KOMISIJA

Komisijos tikslas – vykdyti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo priežiūrą ir teikti pasiūlymus dėl įgyvendinimo tobulinimo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2014 m. kovo 24 d. įsteigė Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos komisiją (Komisija), kurią sudaro 20 narių iš Memorandumą pasirašiusių organizacijų.

Komisijos sudėtis tvirtinama socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Vadovaujantis Komisijos darbo reglamentu, posėdžiai organizuojami periodiškai – ne mažiau nei du kartus per metus.

 

 PARTNERYSTĖ PROJEKTE „ATRASK SAVE“

Projekte „Atrask save“ paslaugų jaunimui teikimas užtikrinimas mišriu būdu, dalį paslaugų perkant viešųjų pirkimų būdu, dalį – pasitelkiant platų socialinių partnerių tinklą.

Lietuvos darbo biržos veiklų vykdymas organizuojamas per paslaugų pirkimą. Potencialūs paslaugų teikėjai – darbdavių asociacijos ir kitos organizacijos (tokį poreikį diktuoja teikiamų paslaugų pobūdis: arbo pokalbių simuliacijos, susitikimai su darbdaviais, smulkiaisiais verslininkais, susipažinimas su vietos rinkoje veikiančiomis įmonėmis bei švietimo ir profesinio mokymo įstaigomis, iki 20 dienų trunkančios praktikos pasirinktoje įmonėje ).

Jaunimo reikalų departamento koordinuojamų veiklų įgyvendinimui 2015 m. pradžioje organizuota partnerių atranka. Atrankoje galėjo dalyvauti visi viešieji juridiniai asmenys, turintys darbo su jaunimu patirties.

Paraiškas vertino 2015 m. balandžio 17 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-67-(1.4) sudaryta 16 asmenų komisija, kurioje dalyvavo Jaunimo reikalų departamento, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA), Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT), Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos (LiJDA), Lietuvos darbo biržos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, taip pat savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai (Lazdijų r., Kauno m., Palangos m., Kalvarijos, Panevėžio r., Šiaulių r., Rietavo, Mažeikių r., Vilniaus m., Ukmergės r.).

Komisija atrinko 55 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas Jaunimo garantijų aktyvumo ir motyvacijos skatinimo paslaugų teikimui. Vertinant paraiškas svarbiausi kriterijai buvo turima darbo su jaunimu patirtis, įgyvendinti projektai ir teikiamos paslaugos, darbuotojų kompetencijos ir turimi resursai veiklai vykdyti.

Jaunimo garantijų partnerių organizacijose įdarbinti projekto „Atrask save“ koordinatoriai – vietos Jaunimo garantijų koordinatoriai. Daugiau informacijos čia.

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PARTNERIŲ TINKLAS

Teritorinės darbo biržos bendradarbiauja su 78 proc. realiai šalyje veikiančių darbdavių

 Lietuvos darbo biržos suburtas socialinių partnerių tinklas sprendžia jaunimo užimtumo klausimus, vertina ir teikia siūlymus dėl priemonių įgyvendinimo. Prie 10 teritorinių darbo biržų veikia Jaunimo metodinės tarybos, kurių veikloje dalyvauja daugiau nei 100 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų. Prie 50 teritorinių darbo biržų klientų aptarnavimo skyrių sudarytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos, kurių veikloje dalyvauja apie 240 darbdavių, valstybinių, švietimo įstaigų atstovai.

 Informacija apie Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijas skelbiama teritorinių darbo biržų interneto svetainėse: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus.