Projektas „Naujas startas“

BENDROJI INFORMACIJA

Projekto tikslas – padidinti 16–29 metų amžiaus jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-12-09–2018-12-31.

Projekto vertė: 40.208.928,38 eurų, iš kurių 36.948.745,28 eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos ir 3.260.183,10 eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 13.586 asmenys.

Projekto vykdytojas: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto tikslinė grupė: darbo biržoje registruoti 16–29 m. amžiaus nedirbantys, nesimokantys asmenys, dalyvavę Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte „Atrask save“.

Projekto veiklos:

  1. Profesinis mokymas (9.000 asmenų);
  2. Įdarbinimas subsidijuojant (4.728 asmenys);
  3. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas (2.232 asmenys);
  4. Savarankiško užimtumo rėmimas (244 asmenys);
  5. Pameistrystė (138 asmenys);
  6. Stažuotė (139 asmenys).

PROJEKTO APRAŠYMAS

Jaunimo garantijų pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ dalyviai, negavę kokybiško darbo, mokymosi ar praktikos pasiūlymo atviroje rinkoje, įgyti norimą ir paklausią darbo rinkoje profesiją, įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje bei pasisemti darbinės patirties galės dalyvaudami antrinės intervencijos projekte „Naujas startas“.

Šiuo projektu siekiama jaunimui suteikti kuo optimalesnę pagalbą integruojantis į darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kokios aktyvios darbo rinkos politikos priemonės asmeniui bus efektyviausios. Su kiekvienu jaunuoliu dirbama pagal individualų užimtumo veiklos planą, sudarytą atsižvelgus į jo poreikius, galimybes ir tolimesnės karjeros planus.

SVARBU ŽINOTI: Projekte „Naujas startas“ gali dalyvauti tik darbo biržoje įsiregistravę jauni bedarbiai. Todėl tie projekto „Atrask save“ dalyviai, kurie nebuvo registruoti darbo biržoje, norėdami dalyvauti projekte „Naujas startas“, turi įsiregistruoti.

NAUJOVĖ:  projekte „Naujas startas“ priemonės bus taikomos kompleksiškai. Pavyzdžiui, jaunuolis įgijęs profesiją profesinio mokymo priemonės dėka, toliau galės dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje. Tokiu būdu siekiama jaunuoliui suteikti maksimalią reikiamą pagalbą ir užtikrinti sklandžią ir sėkmingą jo integraciją į darbo rinką.

 
 
 

PROFESINIS MOKYMAS

Profesinio mokymo veikla suteikia galimybes įgyti pranašumą darbo rinkoje, tampant kvalifikuotu paklausios profesijos specialistu. Priemonė leidžia įgyti profesiją, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal darbo rinkos poreikį. Antrinės intervencijos projekte „Naujas startas“ numatoma plačiausiai taikyti profesinio mokymo priemonę. Jaunuolis, pirminės intervencijos metu susipažinęs ir išbandęs įmonėje tam tikrą profesiją, vėliau jos galės mokytis antrinės intervencijos projekto metu dalyvaudamas profesinio mokymo programose. Tokiu būdu, tikimasi, išaugs ir paties profesinio mokymo tikslingumas, kadangi jaunuoliai konkrečiai žinos, kokios profesijos jie nori mokytis bei kur vėliau ją pritaikys.

Teritorinė darbo birža apmoka mokslus pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas.  Mokymosi laikotarpiu taip pat mokama mokymo stipendija, dengiamos kelionės į mokymo įstaigą ar apgyvendinimo išlaidos.

NAUDINGA ŽINOTI: baigus formalųjų profesinį mokymą išduodamas valstybės pripažįstatamas pažymėjimas/ kvalfikacija, neformaliojo profesinio mokymo programos skirtos kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti.

SVARBU ŽINOTI: bedarbiai privalo atlyginti teritorinei darbo biržai jos patirtas, su profesiniu mokymu susijusias, išlaidas, jei be svarbios priežasties: nutraukė profesinį mokymą, atsisakė įsidarbinti pagal profesinio mokymo sutartį, įsidarbino, bet per 6 mėnesius nutraukė darbo sutartį.

Daugiau informacijos apie profesinio mokymo priemonę.

ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT

Sėkmės istorija: Karolis, turintis elektrinio krautuvo vairuotojo, siuvėjo profesijas ieškojo darbo Kėdainiuose. Jaunuoliui įsidarbinti buvo sunkiau dėl darbo patirties trūkumo.  Tačiau Karolis nenuleido rankų, ypač aktyviai domėjosi darbo rinkos aktualijomis, noriai dalyvavo konsultavimo grupėms užsiėmimuose, stiprino darbo paieškos įgūdžius. Teritorinei darbo biržai skyrus subsidiją, Karoliui pavyko sėkmingai įsidarbinti UAB „Nojaus statyba“ darbininku.

Įdarbinimas subsidijuojant padeda įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Už asmenų įdarbinimą darbdaviui mokama subsidija kompensuojant iki 50 proc. darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų. Subsidijos mokamos iki 6 mėn.

SVARBU ŽINOTI: jeigu dalyvavimo įdarbinimo subsidijuojant priemonėje laikotarpiu darbo sutartis nutraukiama buvusio bedarbio iniciatyva, teritorinėje darbo biržoje pakartotina registracija galima ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

Daugiau informacijos apie įdarbinimo subsidijuojant priemonę.

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas padeda įgyti darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje ir įsidarbinti pirmą kartą pradedant darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar ilgalaikiams bedarbiams. Priemonė ypač naudinga studijas ar mokslus baigusiems absolventams.

Darbdaviui, įdarbinusiam asmenis darbo įgūdžiams įgyti, mokama iki 50 proc. dydžio subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos mokamos iki 12 mėn. Už darbdavio paskirto mentoriaus (mokytojo) darbą papildomai sumokama dar 20 proc. subsidija nuo mokiniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

SVARBU ŽINOTI: jeigu dalyvavimo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje laikotarpiu darbo sutartis nutraukiama buvusio bedarbio iniciatyva, teritorinėje darbo biržoje pakartotina registracija galima ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

Daugiau informacijos apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS

DĖMESIO: ši veikla projekte sustabdyta, nes pasiekta finansuoti galimų paraiškų riba. 2018 m. rudenį bus pradėtas įgyvendinti naujas ES lėšomis finansuojamas projektas priemonei įgyvendinti.

Įgyk pranašumą | Jaunimo garantijos

Savarankiško užimtumo rėmimas padeda gauti subsidiją darbo vietai sau įsteigti, siekiančią iki 15 200 Eur (40 MMA). Parama gali pasinaudoti jaunuoliai iki 29 metų amžiaus.

Subsidiją galima naudoti darbo priemonių pirkimui, montavimui ir pritaikymaui; patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Darbo priemonės – darbo procese naudojamos transporto priemonės ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirtini ilgalaikiam materialiajam turtui.

SVARBU ŽINOTI: Finansinė parama gali būti skiriama, jei darbo vieta sau steigiama pirmą kartą. (t.y. jei iki šiol darbo vieta nebuvo įsteigta labai mažose įmonėse, atitinkančiose LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas). Avansu pervedama 85 proc. paramos sumos. Likusi dalis - per 5 darbo dienas, pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis. Pasirašius sutartį, darbo vieta turi išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įsteigimo dienos. Panaikinus darbo vietą, subsidija arba jos dalis (priklauso nuo to, kada panaikinta darbo vieta)  turi būti grąžinta darbo biržai.

Daugiau informacijos apie savarankiško užimtumo rėmimo priemonę  ir Dažniausiai užduodami klausimailankstinukas

PAMEISTRYSTĖ

Įdarbinimas pagal pameistrystės sutartį – tai galimybė mokytis pasirinktos profesijos ar įgyti trūkstamų įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje.

Ši profesinio mokymo forma išskirtinė tuo, kad praktinis mokymas vykdomas pas darbdavį, sudarant pameistrystės darbo sutartį, o teorinė profesinio mokymo dalis, kuri nesudarys daugiau negu trisdešimt procentų pameistrystės darbo sutartyje numatytos trukmės, gali būti vykdoma tiek pas darbdavį, tiek pas profesinio mokymo teikėją.

Už faktiškai dirbtą laiką jaunuoliui bus mokamas pameistrystės darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis, kuris bus ne mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga arba minimalus valandinis atlygis. O už teorinėms žinioms įgyti skirtą laiką bus mokama stipendija.

Pabaigus formaliojo profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, pameistriui išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.

STAŽUOTĖ

Stažuotė –  neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirtas jaunuolių darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti.

Stažuotėje gali dalyvauti jaunuoliai, turintys atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją, tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės pagal ją nedirbę.

Stažuotė gali trukti iki 6 mėnesių, stažuotėje dalyvaujančiam jaunuoliui užtikrinamas stažavimasis nuo 20 valandų iki 40 valandų per savaitę.

Stažuotės laikotarpiu teritorinė darbo birža kartą per mėnesį, atsižvelgiant į stažavimosi valandas, jaunuoliams  moka stipendiją.

 

 SUSIJUSIOS NUORODOS